مدلسازي تعالي سازماني با رويکرد تحليل پوششي داده ها

مدلسازي تعالي سازماني با رويکرد تحليل پوششي داده ها

 

 

نویسندگان: آذر عادل | صفري سعيد
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده ها | تعالي سازماني

چکیده:

در اين مقاله با توجه به ضرورت بحث ارزيابي عملکرد و دستيابي به تعالي عملکرد سازماني, سعي شده با ترکيب دو رويکرد کيفي و کمي در ارزيابي, مدلهاي برگرفته از مديريت کيفيت جامع تحت عنوان مدلهاي تعالي سازماني و مدلهاي رياضي تحليل پوششي داده ها, مدلي براي تعالي سازمان ارائه گردد که ضمن دارا بودن مزاياي هر دو روش, معايب آنها را به حداقل ممکن برساند. در اين پژوهش با بررسي مدلهاي تعالي سازماني معيارهاي مناسب جهت ارزيابي عملکرد و تعالي سازماني شناسايي مي شوند و سپس همين معيارها و عناصر در رويکرد تحليل پوششي داده ها که بيشتر با استفاده از ورودي و خروجيهاي ملموس (نهاده ها و ستاده ها) به ارزيابي سازمانها مي پردازد, مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها