بررسي رفتارهاي مديريت عملکرد مديران گروه هاي آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران

بررسي رفتارهاي مديريت عملکرد مديران گروه هاي آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران با ابزار PMBQ درسال 1395

 

 

نویسندگان: درزي عباس | سهرابي زهره | برادران حميدرضا
کلیدواژه ها: مديران آموزشي | مديريت عملکرد | پرسشنامه رفتار مديريت عمکلرد

چکیده:

زمينه و هدف: مديريت عملکرد گروه هاي آموزشي منجر به شناخت بهتر نقاط ضعف و قوت عملکرد آنان شده که ريشه يابي آن مي تواند منجر به بهبود و ارتقاء نظام آموزشي گردد.روش بررسي: اين مطالعه مقطعي در سال 1395 در دانشگاه علوم پزشکي ايران انجام گرفت. افراد شرکت کننده در اين مطالعه 270 عضو هيات علمي بودند که در روند ارزيابي مديران گروه هاي آموزشي خود با استفاده پرسشنامه کينگ شامل تعيين تعيين اهداف, ارتباط, بازخورد, مربي گري, تدارک نتايج و ايجاد يا پايش انتظارات عملکرد, شرکت نمودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگانو تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران 270 نفر (117 مرد و 153 زن) تعيين گرديد. داده هاي اين مطالعه با استفاده از آزمون هاي آماري تي تت, کاي دو, آنالوا و اناليزر/ريون مورد ارزيابي قرار گرفت.يافته ها: نتايج آناليز واريانس نشان داد که بين مديران گروه هاي آموزشي دانشکده هاي مختلف تفاوت معني داري در ارزيابي رفتارهاي مديريت عملکرد وجود دارد (p-0.001) در مولفه تعيين اهداف دانشکده بهداشت (4.52±0.21) و مديريت و اطلاع رساني پزشکي (4.05±0.33), در مولفه ارتباط دانشکده علوم رفتاري و سلامت روان (4.67±0.33) و دانشکده علوم توانبخشي (4.32±0.43), در مولفه مربيگري دانشکده پرستاري و مامائي (4.20±0.28), در مولفه تدارک نتايج دانشکده پيراپزشکي (4.43±0.23), در مولفه پايش انتظارات دانشکده پزشکي (4.17±0.4) از ساير مديران گروه هاي آموزشي دانشکده ها بالاتر است و در مولفه بازخورد دانشکد ههاي مختلف از سطح يکسان برخوردار بوده و در حد متوسط است.نتيجه گيري: اختلاف اماري معني دار بين مديران گروه هاي آموزشي از نظر رفتار مديريت عمکلرد موجود داشت. نتايج اين مطالعه شاهد تجربي جهت انجام مدخلات بهبود مديريت عملکرد در ميان مديران گروه هاي آموزشي است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها