ارزيابي متوازن در حسابداري مديريت

ارزيابي متوازن در حسابداري مديريت

 

نویسندگان: رمضاني اميررضا | نمازي محمد
کلیدواژه ها: مديريت استراتژيک | ارزيابي متوازن | ارزيابي عملکرد | حسابداري مديريت استراتژيک

چکیده:

اين مقاله به بررسي فن « ارزيابي متوازن» که يکي از نوين ترين فن هاي حسابداري مديريت است, مي پردازد. ابتدا جنبه هاي اصلي آن تشريح مي گردد. سپس فرآيند ارزيابي متوازن و گام هاي لازم جهت پياده نمودن آن به گونه اختصار شرح داده مي شود. به منظور معرفي نمونه هاي عملي, پاره اي از کاربردهاي آن در صنايع گوناگون و کشورهاي مختلف ارايه شده و ضرورت و منابع آن نيز تشريح مي گردد. در پايان نتيجه گيري و پيشنهادها ارايه مي شود. چنين نتيجه گيري مي شود که فن ارزيابي متوازن يکي از مهم ترين و نوين ترين فن هاي ارزيابي عمليات عملکرد سازمان است و مي تواند به عنوان چارچوبي جهت مديريت استراتژيک و نظامي در راستاي تغييرات سازماني به کاربرده شود و مکمل فن هاي فعلي حسابداري مديريت در اين زمينه مي باشد. با وجود اين, به کارگيري آن بايد بر اساس اصل هزينه و فايده و همچنين بر مبناي گام هايي باشد که در اين مقاله ارايه گرديده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها