ارزيابي کارايي دانشکده ها و گروه هاي آموزشي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي با استفاده از مدل رياضي تحليل پوششي داده ها

ارزيابي کارايي دانشکده ها و گروه هاي آموزشي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي با استفاده از مدل رياضي تحليل پوششي داده ها

 

 

 

نویسندگان: مرادي پژمان | گردي الهام | طيب رضواني هاله
کلیدواژه ها: دانشکده هاي تربيت بدني | بهره وري | تحليل پوششي داده ها | ارزيابي عملکرد | کارايي

چکیده:

هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي کارايي دانشکده ها و گروه هاي آموزشي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي با استفاده از مدل رياضي تحليل پوششي داده ها بود. امروزه, به منظور ارزيابي کارايي وبهره وري سيستم هاي دانشگاهي از مدل هاي رياضي تحقيق در عمليات استفاده مي شود. اين مدل ها مجموعه اي از فعاليت هاي آموزشي, پژوهشي و خدماتي را به عنوان شاخص هاي ورودي و خروجي در نظر مي گيرند و با توجه به ميزان اهميت و تاثير گذاري هر يک از شاخص ها در مجموعه عملکرد , نسبت مجموع موزون خروجي ها بر مجموع موزون ورودي ها به عنوان ميزان کارايي واحدهاي تصميم گيرنده محاسبه مي شود.براي اجراي مدل رياضي تحليل پوششي داده ها در اين تحقيق, داده هاي کمي آموزشي, پژوهشي و خدماتي مورد نياز از 25 دانشکده و گروه آموزشي تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي در سراسر کشور جمع آوري شدند.پس از اجراي مدل در سه وضعيت متفاوت با ماهيت خروجي, علاوه بر محاسبه ميزان کارايي مورد انتظار هر يک از واحدها, مجموعه هاي کارا يعني واحدهايي که با توجه به منابع ورودي خود, خروجي متناسب دارند نيز مشخص شدند. همچنين, مدل اين توانايي را دارد که براي هر يک از واحدهاي ناکارامد تا رسيدن به مرز کارايي, درصد مورد نياز افزايش خروجي ها را محاسبه کند.در مورد ترتيب اهميت شاخص هاي ورودي, هيات علمي و کارکنان در مرتبه اول و بودجه در مرحله بعد قرار گرفت.  شاخص هاي خروجي نيز, خدمات تخصصي در مرحله اول, پژوهش در مرحله دوم و آموزش در مرحله سوم قرار گرفت. به اين ترتيب, نتايج تحقيق علاوه بر کارايي آموزشي و پژوهشي در محيط دروني دانشکده و گروه هاي آموزشي تربيت بدني, اثربخشي خدمات تخصصي آن ها در محيط بيروني يعني در سطح دانشگاه و جامعه به خوبي نشان دادند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها