ارزيابي عملکرد بيمارستان هاي دولتي استان يزد با استفاده از ترکيب مدل هاي کارت امتيازي متوازن، تحليل پوششي داده ها و سروکوال

ارزيابي عملکرد بيمارستان هاي دولتي استان يزد با استفاده از ترکيب مدل هاي کارت امتيازي متوازن، تحليل پوششي داده ها و سروکوال

 

 

نویسندگان: اسعدي ميرمحمد | صادقي آراني زهرا | خسروانيان حميدرضا | ميرغفوري سيدحبيب اله
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | ارزيابي عملکرد | مدل سروکوال | کارت امتيازي متوازن | بيمارستان هاي دولتي استان يزد

چکیده:

مقدمه: اندازه گيري جزء عناصر اصلي چرخه بهره وري است و به عنوان سيستم کنترلي براي ديگر ارکان چرخه ي مزبور عمل مي کند, از طرفي بيمارستان به عنوان بزرگترين و پرهزينه ترين واحد عملياتي نظام بهداشت و درمان, از اهميت خاصي برخوردار است. هدف اين پژوهش تعيين کارايي نسبي 13 بيمارستان دولتي استان يزد با استفاده از تلفيق تکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA), کارت امتيازي متوازن(BSC)  و مدل سروکوال مي باشد.روش بررسي: در اين مقاله کارايي نسبي 13 بيمارستان دولتي استان در طي سال 1387 با استفاده از مدل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و کارت امتيازي متوازن مورد ارزيابي قرار گرفته است. از کارت امتيازي متوازن به عنوان ابزاري براي طراحي شاخص هاي ارزيابي عملکرد و ازتحليل پوششي داده ها به عنوان ابزاري براي ارزيابي عملکرد و رتبه بندي استفاده شده است.نتايج: در سال 1387 ميانگين کارايي نسبي بيمارستان هاي مورد مطالعه 0.945 مي باشد. 9 بيمارستان از مجموع 13 بيمارستان روي مرز کارايي قرار مي گيرند و 4 بيمارستان داراي کارايي کمتر از يک مي باشند. بيمارستان شماره 3 داراي بيشترين کارايي و بيمارستان شماره 10 داراي کمترين کارايي مي باشند. نتيجه گيري: در اين مقاله با استفاده از ترکيب دو مدل ارزيابي عملکرد DEA و BSC سعي شده است تا شاخص هاي ارزيابي عملکرد واحدهاي درماني شناسايي شده و تلفيق اين دو مدل, ضمن کاهش معايب دو مدل محاسن آن دو تقويت و مدلي جامع براي ارزيابي عملکرد اين واحدها ارايه مي گردد. در ضمن, اگرچه توجه به تمامي شاخص هاي عملکردي در بهبود وضعيت بيمارستان هاي ناکاراي مورد بررسي لازم است اما اولويت بندي اين پيشنهادات توسط مديران راهگشا خواهد بود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها