تبيين عناصر حکمراني خوب در سياست گذاري نظام بودجه ريزي کشور

تبيين عناصر حکمراني خوب در سياست گذاري نظام بودجه ريزي کشور

 

 

نویسندگان: احمدي حيدر | پورعزت علي اصغر | دانايي فرد حسن | مقيمي سيدمحمد
کلیدواژه ها: سياست گذاري بودجه | بودجه ريزي خوب | تحليل تم | حکمراني خوب

چکیده:

دستيابي به حکمراني خوب و استقرار نظام تدبير در حکومت, به يکي از مهم ترين مقاصد در جوامع و دولت ها تبديل شده است. دستيابي به اين مهم تا حد زيادي نيازمند تخصيص بهينه منابع به اهداف مرتبط با آن است. نظام بودجه ريزي بدان جهت که ابزاري براي تخصيص بهينه منابع مادي به سياست ها و برنامه هاي هر کشور است, اهميت غيرقابل انکاري در دستيابي به اين مقصود دارد. بر اين اساس, در پژوهش حاضر به دنبال شناسايي و تبيين مشخصات و مؤلفه هاي سياست گذاري نظام بودجه ريزي خوب براي کشورمان هستيم که ارتقادهنده حکمراني خوب باشد. مؤلفه هايي که در صورت انجام اصلاحات و حصول به آن ها در سياست گذاري بودجه اي, زمينه تحقق حکمراني خوب کشور را فراهم مي آورد. براي تحقق اين هدف, از روش تحقيق کيفي تحليل تم بهره جسته ايم که با استفاده از آن, از سه منبع ادبيات نظري, مصاحبه با خبرگان و مطالعه تطبيقي کشورهاي منتخب, مختصات سياست گذاري نظام بودجه ريزي خوب را در قالب 8 مقوله و 61 تم مربوطه, استخراج و تبيين نموده ايم.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها