بررسي کارايي بانک هاي دولتي و خصوصي بر اساس شاخص هاي بانکداري الکترونيک با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA)

بررسي کارايي بانک هاي دولتي و خصوصي بر اساس شاخص هاي بانکداري الکترونيک با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA)

 

 

 

نویسندگان: نظريان رافيک | پيري فريدون | هادي نژاد دارسرا منيژه
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | خدمات الکترونيک بانکي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

در عصر حاضر در نظام هاي اقتصادي نقش نظام هاي مالي, بازار پول و سرمايه و به تبع آن موسسات مالي و اعتباري که در راس آنها بانک ها قرار دارند از اهميت شاياني برخوردار است. از طرفي با بهبود روزافزون تکنولوژي و تغيير در ارائه خدمات بانکي از بانکداري سنتي به بانکداري الکترونيکي, رقابت بين بانک ها و ديگر موسسات مالي در ارائه هر چه بهتر و سريع تر خدمات الکترونيکي شدت گرفته است و در اين ميان موسساتي موفق ترند که در عملکرد, کارايي مناسب تري داشته باشند. تحليل عملکرد بانک ها به لحاظ ارائه خدمات الکترونيکي به عنوان نوعي از موسسات مالي, مي تواند در بهبود جايگاه رقابتي آنها کمک کننده باشد. در کشور ايران, حدود يک دهه است که در راستاي بانکداري الکترونيکي, فعاليت موسسات مالي و بانک ها بطور چشم گيري افزايش يافته است.در اين مقاله, با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها, به ارزيابي عملکرد 18 بانک دولتي و خصوصي بر اساس ارائه خدمات الکترونيکي پرداخته شد و کارايي آنها با استفاده از مدل CCR پوششي ورودي محور و با فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس محاسبه گرديد. نتايج بررسي کارايي مقياس و محاسبات آن در پايان سال مالي 1389 حاکي از آن است که بانک هاي رفاه, سامان, ملي ايران, پاسارگاد, سينا, سرمايه, صادرات, تجارت, سپه, پارسيان, ملت, مسکن, کشاورزي و اقتصاد نوين فاقد کارايي مقياس بوده اند. همچنين بانک هاي توسعه صادرات, کارآفرين, پست بانک و صنعت و معدن به عنوان بانک هاي کارا شناسايي گرديدند و در بين اين چهار بانک کارا با استفاده از روش اندرسون - پيترسون بانک توسعه صادرات به عنوان بانک ممتاز در ارائه خدمات الکترونيکي در سال 89 شناسايي گرديده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها