طراحي الگوي پياده سازي کارآمد نظام مديريت عملکرد در سازمان‌هاي خدماتي

طراحي الگوي پياده سازي کارآمد نظام مديريت عملکرد در سازمان‌هاي خدماتي

 

 

نویسندگان: زارعي متين حسن | حسن زاده حميدرضا | رستگار عبدالغني | الواني سيدمهدي | بابايي زکليکي محمدعلي
کلیدواژه ها: نظام مديريت عملکرد | پياده سازي | مدل معادلات ساختاري | سازمانهاي خدماتي

چکیده:

با توجه به هدف مقاله که طراحي الگوي پياده سازي کارآمد نظام مديريت عملکرد در سازمانهاي خدماتي مي باشد, ابتدا ابعاد مفهوم پياده سازي نظام مديريت عملکرد(با رويکرد سيستمي که در نوع خود اولين و جامع ترين تحقيق در موضوع مورد اشاره مي باشد) از طريق مطالعات کتابخانه اي, مصاحبه و تحليل تم استخراج گرديد. سپس با استفاده از روش دلفي و بهره گيري از نظرات خبرگان, اعتبارسنجي چارچوب اوليه انجام و نهايتا در قالب پرسشنامه تنظيم گرديد. در مرحله بعد با استفاده از روش سرشماري پرسشنامه اي براي 400 نفر از مديران, متوليان و رابطين نظام مديريت عملکرد در حوزه ستادي بانک ها و شرکت هاي خدمات پرداخت که از تجربه پياده سازي نظام مديريت عملکرد برخوردار بودند, توزيع و بمنظور آزمون فرضيات و تجزيه و تحليل داده ها با روش مدل سازي معادلات ساختاري (نرم افزار آموس) بصورت کمي آزمون شد.بر اساس نتايج؛ الگوي پياده سازي نظام مديريت عملکرد در سازمان هاي خدماتي در قالب 5 بعد, 22 مولفه و 89 شاخص شناسايي و طراحي گرديد, که در ميان ابعاد پژوهش, عوامل بسترساز درون سازماني بيشترين نقش را در تعريف و تبيين پياده سازي کارآمد نظام مديريت داشتند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها