طراحي مدل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و تحليل مؤلفه هاي اصلي به منظور بهبود ارزيابي عملکرد گروه هاي آموزشي دانشگاه

طراحي مدل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و تحليل مؤلفه هاي اصلي به منظور بهبود ارزيابي عملکرد گروه هاي آموزشي دانشگاه (مورد مطالعه: گروه هاي آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد)

 

 

نویسندگان: اسماعيلي فرشيد | پويا عليرضا
کلیدواژه ها: رتبه بندي | ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده ها | گروه هاي آموزشي. | تحليل مؤلفه هاي اصلي

چکیده:

ارزيابي کارآيي گروه هاي آموزشي.دانشگاه ها سهم بسزايي در ارتقاي عملکرد آموزشي و پژوهشي آنان دارد. يکي از روش هايي که مي توان به کمک آن رتبه بندي واحدهاي مورد ارزيابي را انجام داد, تحليل پوششي داده ها مي باشد. از جمله مشکلات پيش رو در استفاده از اين روش, تمايز ناکافي واحدهاي قرار گرفته روي مرز کارآيي است. اين مقاله به منظور رفع اين مشکل در رتبه بندي گروه هاي آموزشي.دانشگاه از ترکيب تحليل مؤلفه هاي اصلي و تحليل پوششي داده ها استفاده کرده است. بدين منظور ابتدا با انجام تحليل مؤلفه هاي اصلي, روابط مکنون موجود در متغيرهاي مشاهده شده ارزيابي گروه ها مشخص و سپس با انجام تحليل پوششي بر روي متغيرهاي مکنون رتبه بندي گروه ها انجام مي گيرد. براي بررسي کارآيي اين روش از تعداد واحدهايي که بر روي مرز کارآيي در اين روش قرار مي گيرند استفاده شده است, نتايج نشان داد تعداد اين واحدها نسبت به روش معمول تحليل پوششي داده ها کاهش يافته است. بنابراين مزاياي استفاده از اين رويکرد را مي توان به اين شکل برشمرد: اول اين که مي توان متغيرهاي مکنوني که در خروجي هاي گروه هاي آموزشي.مستتر است را مشخص نموده و در تحليل هاي بعدي مورد استفاده قرار داد و دوم آن که با ارائه رتبه بندي با درجه تميز بالاتر کارآيي استفاده محض از تحليل پوششي برطرف مي گردد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها