وزن دهي معيارهاي ارزيابي عملکرد شرکت ها در رويکرد کارت امتيازي متوازن با استفاده از روش ترکيبي ارزش شاپلي و بولزاي

وزن دهي معيارهاي ارزيابي عملکرد شرکت ها در رويکرد کارت امتيازي متوازن با استفاده از روش ترکيبي ارزش شاپلي و بولزاي

 

 

نویسندگان: جعفري اسکندري ميثم | کامفيروزي محمدحسن | علي احمدي عليرضا | فردوسي نير
کلیدواژه ها: ارزش شاپلي | روش وزندهي بولزاي | اعداد خاکستري سه پارامتره | کارت امتيازي متوازن (BSC) | تاپسيس خاکستري | تصميم گيري چند معياره

چکیده:

ارزيابي عملکرد به عنوان يک ابزار کنترلي همواره مورد توجه مديران در سازمان ها و کارخانجات بوده است. دراين مقاله قصد داريم تا مدلي جديد جهت ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکت هاي صنعتي در شرايط عدم قطعيت ارائه دهيم. بر همين اساس ارزيابي عملکرد را بر اساس روش کارت امتيازي متوازن پياده نموده ايم. به علاوه به جاي استفاده از متغير هاي زباني و اعداد قطعي سعي در استفاده از اعداد خاکستري سه پارامتره نموده ايم. سپس ارزيابي و وزندهي شاخص هاي چهارگانه با استفاده از روش ترکيبي بولزاي- شاپلي که رويکردي جديد در اين مقاله به حساب مي آيد انجام پذيرفته است. استفاده از اعداد خاکستري سه پارامتره و روش هاي تلفيقي در اين مقاله به منظور کاهش عدم قطعيت محيطي حاکم بر داده ها و مدل بوده است. اين روش تلفيقي وزندهي مي تواند به عنوان روشي جديد در علم تصميم گيري مورد استفاده واقع شود. در انتهاي اين مقاله مطالعه موردي بر روي شرکت هاي صنعتي (ميخ سازي) صورت گرفته است که رتبه بندي اين شرکت ها با استفاده از روش تاپسيس خاکستري (تعميم روش تاپسيس کلاسيک براي اعداد خاکستري سه پارامتره) بدست آمده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها