تبيين مفهومي هزينه يابي هدف مبتني بر ديدگاه انتقادي

تبيين مفهومي هزينه يابي هدف مبتني بر ديدگاه انتقادي

 

 

 

نویسندگان: چناري حسن | نمازي محمد | حاجيها زهره
کلیدواژه ها: پاداش نقدي | هزينه سازماني | پاداش بر مبناي سهام | عدم تقارن اطلاعاتي | راهبرداکتشافي | پذيرش هزينه يابي هدف | راهبردتدافعي

چکیده:

هدف از اين پژوهش, پيشبرد نظريهي مربوط به عوامل تعيين کنندهي پذيرش سيستم هزينه يابي هدف توسط شرکت هاي توليدي و صنعتي است. مطالعات منابع علمي موجود در راستاي شناسايي عوامل متعدد منجر به مطرح شدن شرايطي شده است که پذيرش هزينه يابي هدف منجر به ارزش آفريني براي شرکت مي شود. اين پژوهش از نوع شناسي راهبرد مايلز و اسنو (1978) براي بررسي جهت گيري هزينه ي پذيرش هزينه يابي هدف, بهره مي برد و در راستاي پاسخ به اين پرسش است که چرا شرکت ها حتي زماني که منابع علمي موجود به مزاياي پذيرش هزينه يابي هدف اشاره دارد را, مورد استفاده قرار نمي دهند. استدلال بر اين است که مديران با راهبرد اکتشافي, از مزاياي عدم تقارن اطلاعاتي بالا براي اجتناب از پذيرش هزينه يابي هدف استفاده مي کنند, زيرا پاداش بر مبناي سهام آن ها با نوسان در سود و بازده سهام ارتباطي مستقيم دارد. در مقابل, مديران با راهبرد تدافعي با اتخاذ هزينه يابي هدف, سبب افزايش سود مي شوند که موجبات افزايش منافع شرکتي را فرآهم ميآورند. به عبارتي اتخاذ راهبرد تدافعي توسط مديران در شرکتها منجر به ارزش آفريني در راستاي کليهي منافع ذينفعان درونسازماني و برونسازماني ميگردد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها