بهبود يادگيري واژه هاي تخصصي حسابداري بهاي تمام شده با استفاده از بازي جدول کلمات متقاطع

بهبود يادگيري واژه هاي تخصصي حسابداري بهاي تمام شده با استفاده از بازي جدول کلمات متقاطع

 

 

نویسندگان: خواجوي شکراله | زياري سارا
کلیدواژه ها: ابزار کمک آموزشي | درس بهاي تمام شده | مطالعه موردي | جدول کلمات متقاطع

چکیده:

هدف اصلي اين پژوهش تعيين ميزان موفقيت ابزارهاي غيرسنتي کمک آموزشي در افزايش علاقه ي دانشجويان به حسابداري و در نتيجه, بهبود يادگيري آن ها است. با مطالعه 50 نفر از دانشجويان مقطع کارشناسي در رشته-هاي مديريت مؤسسه آموزش عالي فاطميه شيراز در نيمسال اول تحصيلي 97-96, تاثير بازي جدول کلمات متقاطع در درک بهتر واژه ها و مفاهيم اصلي درس بهاي تمام شده مورد بررسي قرار گرفت. اين بازي در قالب 6 جدول کوچک و 1 جدول بزرگ طراحي و اجرا شد. درنهايت, پس از کنترل دفعات مشارکت دانشجويان در بازي, تاثير امتيازات کسب شده بر عملکرد آن ها در امتحان مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دهنده وجود رابطه مثبت معنادار بين متوسط امتيازات کسب شده دانشجويان از بازي جدول و عملکرد امتحاني آنان بود اما بين دفعات حضور دانشجويان در بازي و عملکرد نهايي آن ها رابطه معناداري يافت نشد. همچنين, نتايج بررسي نظرات مشارکت کنندگان در ارتباط با تاثير بازي جدول بر يادگيري و انگيزه آن ها با استفاده از پرسشنامه 5 طبقه اي ليکرت, نيز نشان داد که از نظر دانشجويان اين بازي سرگرم کننده, چالش انگيز و مؤثر در يادگيري مفاهيم تخصصي است. يافته هاي اين پژوهش نشان دهنده ضرورت توجه بيش از پيش به ابزارها و شيوه هاي نوين و خلاقانه در آموزش دروس حسابداري است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها