ارايه مدل مهندسي بهاي تمام شده ايمني جهت افزايش شاخص هاي بهره وري

ارايه مدل مهندسي بهاي تمام شده ايمني جهت افزايش شاخص هاي بهره وري

 

 

نویسندگان: رعيتي دماوندي مرتضي | مسعودنژاد مهرداد | غلام پور سيروس
کلیدواژه ها: بهره وري نيروي انساني | بهره وري سرمايه | بهره وري انرژي | بهاي تمام شده ايمني

چکیده:

اهميت و نقش منابع انساني در سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي به عنوان موتور محرک چرخه اقتصادي جامعه بر کسي پوشيده نيست. امروزه حوادث ناشي از کار, به عنوان يکي از عوامل مهم در از دست دادن نيروي انساني کارآمد و هدر رفت سرمايه و زمان, تهديدي براي توسعه و پيشرفت هر کشوري محسوب گردد. اين حوادث تاثير بسيار زيادي بر بهره وري کارکنان صنايع مختلف و در نهايت بر اقتصاد جامعه مي گذارد.در بيشتر پژوهش هاي صورت گرفته غالبا از بهاي تمام شده هر آسيب يا بهاي تمام شده کل حوادث براي محاسبه هزينه هاي مربوط به ايمني در محيط کار استفاده شده و با وجود تاثير بالاي کاهش بهره وري در اثر حوادث ناشي از کار, اين مهم همچنان ناديده گرفته شده است. لذا در پژوهش پيش رو از روش تصميم گيري چند معياره براي ارايه مدلي براي مهندسي بهاي تمام شده ايمني بر اساس شاخص هاي بهره وري استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد که با توجه به معيارهاي مورد بررسي, به ترتيب اولويت برگزاري کلاس ها و دوره هاي آموزشي, ايجاد مقررات اجرايي ايمني در بخش هاي اداري و توليدي, سرمايه گذاري در مراقبت هاي پزشکي, تجهيزات ايمني و خريد ماشين آلات, تجهيزات و تکنولويژي جديد بيشترين تاثير بر مهندسي بهاي تمام شده ايمني بر اساس شاخص هاي بهره وري را دارا مي باشند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها