بررسي و تحليل عوامل موثر بر رفتار چسبندگي هزينه

بررسي و تحليل عوامل موثر بر رفتار چسبندگي هزينه

 

 

نویسندگان: غفاري آشتياني پيمان | مداحي زهرا | زنجيردار مجيد
کلیدواژه ها: چسبندگي هزينه ها | رفتار هزينه | هزينه اداري و عمومي و فروش | بهاي تمام شده کالاي فروش رفته

چکیده:

با توجه به اهميت نقش هزينه در سود آوري, قيمت گذاري و رشد شرکت و همچنين اهميت بررسي رفتار هزينه ها براي برنامه ريزي هاي آتي شرکتها در اين تحقيق به بررسي چسبندگي هزينه هاي اداري, عمومي و فروش و همچنين بهاي تمام شده کالاي فروش رفته پرداخته و تاثير ويژگيهاي مختلف شرکتها مانند تعداد کارکنان, دارايي هاي جاري, دارايي هاي ثابت و بدهيهاي شرکت بر شدت چسبندگي هزينه آنها مورد مطالعه قرار مي گيرد. اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش و ماهيت از نوع تحقيقات توصيفي-همبستگي است که براي طبقه بندي اطلاعات و محاسبه متغيرها و تجزيه و تحليل آنها از نرم افزارهايExcel  و Spss کمک گرفته شده است. نتايج اين پژوهش بر اساس اطلاعات 70 شرکت توليدي فعال در بورس اوراق بهادار تهران براي يک دوره 10 ساله از سال 1381 تا 1390 که بر اساس روش نمونه گيري حذف سيستماتيک انتخاب شده اند, نشان ميدهد که هزينه هاي اداري, عمومي و فروش و همچنين بهاي تمام شده کالاي فروش رفته چسبنده هستند و شدت چسبندگي در بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بسيار بالاست و شاخصهايي مانند تعداد کارکنان, ميزان دارايي جاري شرکت و نسبت بدهي بر شدت چسبندگي هزينه اداري عمومي و فروش و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته تاثير مي گذارد. اين در حالي است که شدت چسبندگي بهاي تمام شده در دارايي هاي جاري کمتر از داراييهاي ثابت است و شناخت اين خصوصيات و تاثير آن بر رفتار هزينه مي تواند کمک بسزايي به مديران براي تجزيه و تحليل هاي بهتر و بودجه بندي جامع تر باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها