رتبه بندي بانک هاي خصوصي ايران با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند شاخصه

رتبه بندي بانک هاي خصوصي ايران با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند شاخصه

 

 

نویسندگان: موسوي سيدجواد | کاظمي عاليه
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | بانک هاي خصوصي | تصميم گيري چندشاخصه

چکیده:

بانک ها و موسسات مالي و اعتباري نقش مهمي در پيشرفت و توسعه اقتصادي هر کشور ايفا مي کنند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در کشور و همچنين با توجه به روند خصوصي سازي بانک ها و افزايش رقابت در زمينه بانکداري, ارزيابي عملکرد آن ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين پژوهش, بانک هاي خصوصي فعال در سال هاي 1388, 1389 و 1390 مورد ارزيابي قرار گرفته و رتبه بندي شده اند. ارزيابي, با بررسي ابعاد مالي و غيرمالي و با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندشاخصه انجام شده است. نتايج نشان مي دهد بانک هاي پارسيان, پاسارگاد و اقتصاد نوين طي اين 3 سال عملکرد بهتري نسبت به ساير رقباي خود داشته اند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها