بررسي کارايي شاخص هاي ارزيابي عملکرد در رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک

بررسي کارايي شاخص هاي ارزيابي عملکرد در رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک

 

 

نویسندگان: جمالي اختر | اميرحسيني زهرا | قاسميان محسن
کلیدواژه ها: کالمار | بيشينه افت ارزش | صندوق سرمايه گذاري مشترک | شارپ | ترينر | شاخص هاي ارزيابي عملکرد | جنسن

چکیده:

اين پژوهش به دنبال رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک با استفاده از شاخص هاي ارزيابي عملکرد و بررسي ميزان کارايي اين شاخص ها مي باشد. بدين منظور علاوه بر شاخص هاي رايج مبتني بر تئوري مدرن پرتفوي در ارزيابي عملکرد (شارپ, ترينر و جنسن), شاخص کالمار که مبتني بر مفهوم بيشينه افت ارزش مي باشد نيز محاسبه شده و رتبه بندي هاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفته اند. از آنجا که آزمون کولموگروف- اسميرنوف نرمال بودن توزيع بازده روزانه صندوق ها را تاييد نمي کند, با کمک آزمون هاي ناپارامتري اسپيرمن و فريدمن مشخص گرديد که بين رتبه بندي هاي انجام شده همبستگي معناداري ديده شده و رتبه بندي حاصل از شاخص هاي مورد نظر تفاوت معناداري با هم ندارند. لذا جهت بررسي ميزان کارايي شاخص ها, عملکرد صندوق ها در يک دوره 4 ساله ارزيابي شده و در يک دوره 1.5 ساله نتايج اين ارزيابي بررسي گرديد. بدين منظور ابتدا ضريب همبستگي پيرسون بين رتبه بندي هاي اوليه و نتايج واقعي مورد بررسي قرار گرفت و سپس با ايجاد دو پرتفوي ابتکاري ميزان کارايي رتبه بندي ها در تشخيص کلي رتبه واقعي و نيز رتبه هاي برتر مورد سنجش قرار گرفت. در اين بين شاخص هاي جنسن و کالمار بهترين کارايي را جهت رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک نشان مي دهند

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها