بررسي ارتباط بين اجزاي سيستم حسابداري مديريت، ابهام، عدم تمرکز و عملکرد مديران شرکت هاي توليدي

بررسي ارتباط بين اجزاي سيستم حسابداري مديريت، ابهام، عدم تمرکز و عملکرد مديران شرکت هاي توليدي شهرستان بناب

 

 

نویسندگان: طالبي بهمن | بحري ثالث جمال
کلیدواژه ها: سيستم حسابداري مديريت عملکرد مديران | ابهام و عدم تمرکز

چکیده:

پژوهش حاضر ارتباط بين اجزاي سيستم حسابداري مديريت, ابهام, عدم تمرکز و عملکرد مديران شرکت هاي توليدي شهرستان بناب را مورد بررسي قرار دهد. هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثربخشي و معيار هاي اثربخشي سيستم حسابداري مديريت بر عملکرد مديران و عوامل موثر بر سيستم حسابداري مديريت است. جامعه آماري پژوهش حاضر را شرکت هاي توليدي فعال شهرک صنعتي بناب طي دوره زماني 1395 تشکيل مي دهد. ابزار اندازه گيري پژوهش پرسشنامه است و براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آزمون فيشر و تحليل رگرسيون استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين ابهام کاري و سيستم حسابداري مديريت رابطه معنادار و مثبتي وجود ندارد. بين عدم تمرکز و عملکرد مديران با سيستم حسابداري مديريت رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد. سيستم حسابداري مديريت فاقد اثر مداخله گرانه بر روي ارتباط بين ابهام کاري و عملکرد مديران است. اين درحالي است که سيستم حسابداري مديريت داراي اثر مداخله گرانه بر روي ارتباط بين عدم تمرکز و عملکرد مديران است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها