بررسي موانع تحقق بودجه عمراني استان تهران طي چهار سال برنامه چهارم توسعه (مطالعه موردي سازمان هاي عمراني: اداره کل راه و ترابري، اداره نوسازي و توسعه مدارس، سازمان مسکن و شهرسازي، سازمان صنايع و معادن)

بررسي موانع تحقق بودجه عمراني استان تهران طي چهار سال برنامه چهارم توسعه (مطالعه موردي سازمان هاي عمراني: اداره کل راه و ترابري، اداره نوسازي و توسعه مدارس، سازمان مسکن و شهرسازي، سازمان صنايع و معادن)

 

 

نویسندگان: دانش فرد کرم اله | رجبي فرجاد حاجيه
کلیدواژه ها: برنامه چهارم توسعه | بودجه عمراني | اعتبار تملک دارايي هاي سرمايه اي | بودجه | بودجه ريزي

چکیده:

اين تحقيق به بررسي دلايل تحقق نيافتن بودجه عمراني استان تهران طي چهار سال اول برنامه چهارم توسعه (84-87) با مطالعه موردي: سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران, سازمان صنايع و معادن استان تهران, اداره کل راه و ترابري استان تهران و اداره کل نوسازي مدارس استان تهران مي پردازد. هدف از اين تحقيق, شناخت مشکلات موجود در راه تحقق نيافتن بودجه عمراني در استان تهران و شناخت عوامل بازدارنده, بررسي مسائل اجراي بودجه از نظر تخصيص بودجه, شناسايي موانع تحقق نيافتن بودجه عمراني در مراحل خرج و جلب توجه مسوولان به توانايي سازمان اداري و تشکيلات در پشتيباني از اجراي بودجه است. روش استفاده شده در تحقيق, روش پيمايشي (زمينه يابي) و ابزار گردآوري اطلاعات, پرسشنامه است که روايي آن از طريق بررسي محتوايي به وسيله صاحب نظران تاييد شد و پايايي آن از طريق محاسبه آلفاي کرونباخ صورت گرفت که مقدار آن در اين پژوهش 0.9657 است. جامعه آماري, کارکنان بخش مالي, سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران, سازمان صنايع و معادن استان تهران, اداره کل راه و ترابري استان تهران و اداره کل نوسازي مدارس استان تهران, و شيوه نمونه گيري با توجه به شرايط سازماني محقق تمام شماري است, که براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پرسشنامه کارکنان مالي, اعتباري, بودجه, ذيحساب و مدير ستادي - که تعداد آن ها در همه سازمان هاي يادشده 53 نفر است - از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و تحليل واريانس يک طرفه ANOVA استفاده شده است. نتيجه تحقيق بيانگر اين است که ميان متغيرهاي مستقل (تاخير در تخصيص اعتبار, بوروکراسي, زمان پيش بيني برنامه ها, مسائل ساختاري درون سازماني, مراحل خرج, برآورد نادرست بودجه عمراني) و تحقق نيافتن بودجه عمراني و يا تاخير در اجراي اين بودجه رابطه معناداري وجود دارد. اين مطالعه نشان مي دهد عامل مراحل خرج, بيشترين تاثير را در تحقق نيافتن بودجه عمراني و يا تاخير در اجراي اين بودجه در سازمان هاي مورد مطالعه دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها