ارزيابي عملکرد مالي با رويکرد تحليل رابطه خاکستري (مورد: شرکت هاي مخابرات استاني)

ارزيابي عملکرد مالي با رويکرد تحليل رابطه خاکستري (مورد: شرکت هاي مخابرات استاني)

 

 

نویسندگان: ندافي غزاله | شفيعي رودپشتي ميثم | ميرغفوري سيدحبيب اله
کلیدواژه ها: تحليل رابطه خاکستري | رتبه بندي شرکت هاي مخابرات | ارزيابي عملکرد مالي | شرکت هاي مخابرات استاني

چکیده:

با شتاب روزافزون علم و آگاهي در دنياي امروز, شرکت ها به منظور تطابق با شرايط متغير محيطي مجبور به استفاده از فن آوري ارتباطات مي باشند و سرمايه گذاري در اين فن آوري به سرعت در حال افزايش است. در اين تحقيق با استفاده از تئوري خاکستري و با توجه به شاخص هاي شناسايي شده, شرکت هاي مخابراتي رتبه بندي مي گردد. اخيرا کاربرد تئوري خاکستري براي ارزيابي عملکرد مورد توجه بسيار بوده است. در اين تئوري بسياري از محدوديت هاي رگرسيون شکسته شده و رويکردي نو براي ارزيابي عملکرد پيش روي پژوهش گران گذاشته است. در اين مقاله, عملکرد مالي شرکت هاي مخابرات استاني بر اساس روابط بين شاخص هاي شناسايي شده در شرکت هاي مخابراتي بررسي و ارزيابي شده است. بدين منظور, از تئوري خاکستري استفاده گرديد و با استفاده از اين رويکرد, رتبه بندي نهايي شرکت هاي مخابرات استاني در سال مالي منتهي به 1388 به دست آمد. نتايج مبين اين است که شرکت هاي مخابرات استان هاي يزد, آذربايجان غربي و قم بيشترين کارايي را دارند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها