بکارگيري تئوري بازي ها در تجزيه و تحليل بازي استراتژيک مدير بودجه ـ مديرارشد در بودجه بندي مشارکتي و نارسايي بودجه

بکارگيري تئوري بازي ها در تجزيه و تحليل بازي استراتژيک مدير بودجه ـ مديرارشد در بودجه بندي مشارکتي و نارسايي بودجه

 

 

نویسندگان: سيرغاني سعيد | اعتمادي حسين | سپاسي سحر
کلیدواژه ها: نارسايي بودجه | تئوري بازي ها | مشارکت در بودجه بندي | تابع بهترين پاسخ

چکیده:

مشارکت مديران ارشد در بودجه بندي اين امکان را براي آنها فراهم مي کند که با استفاده از برتري خود در وضعيت عدم تقارن اطلاعاتي, از طريق فرآيند تدوين هدف, بر ارزيابي عملکرد خويش تاثير بگذارند. مدير ارشد و مدير بودجه, به ترتيب با استفاده از ابزارهاي نارسايي بودجه و سيستم کنترل داخلي, در جهت حداکثر کردن مطلوبيت خود تلاش مي کنند. هدف پژوهش, يافتن نقطه تعادلي در منافع طرفين بازي با استفاده از تئوري بازي ها است, بطوريکه در آن مدير ارشد و مدير بودجه از منافع خود راضي باشند. فرضيه ها با استفاده از داده هاي ترکيبي صورتهاي مالي و گرايشات اخلاقي مديران 56 شرکت توليدي بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي 1389 تا 1393 آزمون گرديد. فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي پژوهش به ترتيب با روش تابع بهترين پاسخ و آزمون من-ويتني تحليل و بررسي شدند. طبق يافته ها, در ترکيب استراتژي ايجاد نارسايي بودجه توسط مدير ارشد و استراتژي سيستم کنترل داخلي قوي توسط مدير بودجه, طرفين بازي به تعادل در منافع خود دست مي يابند اما اين ترکيب استراتژي, تعادل نش غالب ضعيف است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها