بررسي تاثير سرمايه فکري، با نقش ميانجي مديريت دانش و سرمايه فرهنگي بر عملکرد سازمان از منظر مدل BSC

بررسي تاثير سرمايه فکري، با نقش ميانجي مديريت دانش و سرمايه فرهنگي بر عملکرد سازمان از منظر مدل BSC (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان)

 

 

نویسندگان: علامه سيدمحسن | شيخ ابومسعودي علي
کلیدواژه ها: سرمايه فکري | عملکرد سازمان | مديريت دانش | سرمايه فرهنگي | کارت امتيازي متوازن (BSC)

چکیده:

امروزه اساس فعاليت هاي سازمان هاي موفق از توليد محوري به سمت دانش محوري تغيير يافته است. در اقتصاد دانشي برخلاف اقتصاد صنعتي, دانش يا سرمايه فکري به عنوان يک عامل توليد ثروت در مقايسه با ساير دارايي ها بر کسب مزيت رقابتي و پيشبرد اهداف سازماني نقش بسزايي ايفا کند. دلايل متعددي مبني بر اهميت و ضرورت مطالعه سرمايه فکري, وجود دارد: اول آن که توجه استراتژيک بخش غيرانتفاعي به سوي منابع ذهني معطوف مي شود و توان پذيرش چالش هاي تحميل شده از سوي محيط هاي بيروني فزوني مي يابد. دوم آن که سرمايه فکري محرک پيش برنده کليدي در بهبود عملکرد و رقابت سازماني است. علاوه براين, به جاي استفاده از مقياس هاي سنتي, سرمايه فکري به نقطه اتصال دانشگاه ها و سازمان ها بر اساس يک زبان مشترک قدرت مي بخشد که اين جالب ترين دليل براي اندازه گيري سرمايه فکري است. دليل آخر آنکه سرمايه فکري نقش کليدي در مديريت استراتژيک منابع انساني ايفا خواهد کرد. از سوي ديگر امروزه مديران در جستجوي دستيابي به يک راه حل جامع, قابل اعتماد و انعطاف پذير جهت ارزيابي عملکرد سازمان بوده, که به همين منظور از مدل کارت امتيازي متوازن استفاده مي گردد. در اين راستا مقاله حاضر به بررسي و تحليل تاثير سرمايه فکري بر سرمايه فرهنگي, اقدامات مديريت دانش, و عملکرد سازماني کارکنان شرکت گاز استان اصفهان پرداخته است. جمع آوري اطلاعات به روش ميداني و از طريق پرسشنامه اي استاندارد که از روايي و پايايي مناسبي برخوردار بود, صورت گرفته است. همچنين پرسشنامه مذکور بين 30 نفر از مديران مياني و عالي شرکت که به روش نمونه گيري آسان انتخاب شده اند, توزيع شد و داده ها به کمک تکنيک معادلات ساختاري (PLS) مورد تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که مدل اصلي پژوهش, از برازش مناسبي برخوردار بوده است. در اين مدل سرمايه انساني و ساختاري, هريک به طور مستقيم بر عملکرد سازمان تاثير مثبت داشته و از سوي ديگر اين اجزا به طور غيرمستقيم با نقش ميانجي گري سرمايه فرهنگي و نيز اقدامات KM بر عملکرد سازمان تاثير مثبت دارد. بنابراين تمامي فرضيات تحقيق, تاييد گرديد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها