ارزيابي عملکرد نيروي انساني و شعب بانک صادرات گيلان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها

ارزيابي عملکرد نيروي انساني و شعب بانک صادرات گيلان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها

 

 

نویسندگان: اميرتيموري عليرضا | کردرستمي سهراب | معصوم زاده عاطفه
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده ها | نيروي انساني | شاخص هاي فردي و عملکردي

چکیده:

بانک ها به عنوان متصديان بخش پولي اقتصاد کشور و به دليل سرعت بازتاب سياست هاي اين بخش در کل جامعه, نقش بسيار موثري در ايجاد و حفظ رشد پايدار اقتصادي دارند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در کشور, همچنين با توجه به روند خصوصي سازي بانک هاي دولتي و نيز تبديل شدن تعاوني هاي اعتباري و موسسات مالي و اعتباري به بانک ها, ارزيابي عملکرد آن ها اهميت ويژه اي پيدا کرده است. بنابراين بانک هاي کشور براي بقا و رقابت در اين محيط پويا نياز دارند که به بررسي دقيق و ارزيابي عملکرد واحدها و نيروهاي انساني خود بپردازند. در سازمان هاي وسيعي همچون بانک ها که داراي شعب فراوان بوده و در حيطه هاي مختلف در حال فعاليت مي باشند, ارايه روشي مناسب جهت ارزيابي عملکرد واحدها و نيروي انساني جهت حضور فعال در عرصه رقابت ضروري به نظر مي رسد, چرا که اگر شاخص ها و روش هاي مناسبي معرفي شوند مديران ارشد سازمان مي توانند به هدايت بهتر نيروهاي خود به طور اخص و هدايت بخش ها در جهت اهداف استراتژيک سازمان به طور اعم بپردازند و همچنين شيوه هاي انگيزشي را با توجه به محرک هاي مناسب براي تشويق تعيين نمايند و به موقع مسووليت خواهي را از بخش هايي که تعلل کرده اند به اجرا گذارند. در اين مقاله به بررسي عوامل موثر بر عملکرد منابع انساني و شعب بانک صادرات گيلان پرداخته و سپس با ارايه روشي مناسب بر مبناي روش تحليل پوششي داده ها (DEA) عملکرد روساي شعب اين بانک را بر اساس شاخص هاي فردي و عملکردي ارزيابي نموده و با شناسايي نقاط قوت و ضعف به ارايه راهکار جهت افزايش کارايي خواهيم پرداخت.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها