ارايه چهارچوبي براي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين با استفاده ترکيبي از رويکرد کارت امتيازي متوازن و فرآيند سلسله مراتبي تحليلي

ارايه چهارچوبي براي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين با استفاده ترکيبي از رويکرد کارت امتيازي متوازن و فرآيند سلسله مراتبي تحليلي

 

 

نویسندگان: آقاجاني حسنعلي | ملکي مهدي
کلیدواژه ها: فرايند سلسله مراتبي تحليلي | زنجيره تامين | کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد

چکیده:

اغلب سازمان ها به دنبال ارزيابي وضعيت فعلي خود و در پيش گرفتن تمهيداتي براي بهبود آن شرايط در آينده مي باشند. از اين رو ارزيابي عملکرد يکي از مهمترين موضوعات مورد توجه در مديريت نوين تلقي مي شود. عموما ارزيابي عملکرد زنجيره تامين يک عنصر ضروري و اساسي در برنامه ريزي, کنترل و تصميم گيري اثربخش به شمار مي رود. ارزيابي عملکرد زنجيره تامين, بازخورد و اطلاعاتي را براي مديران در رابطه با فعاليت هاي زنجيره تامين از حيث برآورده کردن انتظارات مشتريان و ميزان تحقق اهداف استراتژيک فراهم مي نمايد. در تحقيق حاضر, جامعه آماري, مديران ارشد و مياني شرکت پويا بوده اند که تعداد 28 نفر از آنان به عنوان نمونه آماري انتخاب, و از رويکرد ترکيبي کارت امتيازي متوازن و فرآيند سلسله مراتبي تحليلي به منظور ارزيابي عملکرد مديريت زنجيره تامين استفاده شده است و سعي گرديده تا معيارهاي فرعي هر کدام از چهار بعد کارت امتيازي متوازن در سه سطح مديريتي مورد مطالعه, بومي سازي شوند. يافته هاي تحقيق نشان داده اند که به منظور ارزيابي عملکرد سيستم زنجيره تامين در شرکت پويا, به ترتيب سطوح استراتژيک, عملياتي و تاکتيکي در اولويت هاي اول تا سوم قرار دارند. و از نظر چهار بعد ارزيابي کارت امتيازي متوازن, بعد مشتري مهمترين معيار ارزيابي سيستم بوده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها