ارزيابي و رتبه بندي پيمان کاران و ارتقاء پيمان کاران ناکارا با رويکرد تحليل پوششي داده هاي خاکستري

ارزيابي و رتبه بندي پيمان کاران و ارتقاء پيمان کاران ناکارا با رويکرد تحليل پوششي داده هاي خاکستري- مورد مطالعه پيمان کاران گروه مپنا

 

 

نویسندگان: افت لعيا | اميري مقصود | باغبان عادله | شرفي آورزمان زهرا
کلیدواژه ها: تئوري خاکستري | ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده ها | پيمان کاران

چکیده:

تحقيق حاضر به منظور بررسي کارايي نسبي پيمان کاران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده هاي خاکستري انجام شده است که با توجه به سطح وظايف و گستردگي ورودي و خروجي هاي پيمان کاران پروژه ها نسبت به تعيين ورودي ها و خروجي هاي کليدي اقدام گرديده است. داده هاي خام مورد نياز جهت مدل سازي از روش بررسي اسناد و مدارک سال 1388 گروه مپنا, گردآوري گرديد و در قالب مدل تحليل پوششي داده هاي خاکستري نسبت به حل مدل اقدام گرديده است. با مشخص شدن جواب مدل اوليه تعدادي از پيمان کاران که داراي کارايي نسبي صد در صد بودند انتخاب شده, پس از مشخص شدن پيمان کاران کارا, با استفاده از الگوريتمي جهت رتبه بندي کامل عملکرد پيمان کاران کارا انجام گرديد. در مرحله آخر ارايه راهکارهاي مناسب براي بالا بردن کارايي پيمان کاران ناکارا ارايه گرديده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها