بررسي توان معيارهاي داخلي ارزيابي عملکرد مديريت در تبيين ارزش ايجاد شده براي سهامداران

بررسي توان معيارهاي داخلي ارزيابي عملکرد مديريت در تبيين ارزش ايجاد شده براي سهامداران

 

 

نویسندگان: کريمي محسن | انصاري عبدالمهدي
کلیدواژه ها: معيارهاي داخلي ارزيابي عملکرد | ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده | ارزش افزوده بازار | ارزش آفريني | ارزش افزوده نقدي

چکیده:

توسعه بازار سرمايه منجر به توسعه شرکت هاي سهامي و سهولت در امر معاملات سهام شرکت ها شده و اين خود تغيير در انتظارات سرمايه گذاران را به همراه داشته است. امروزه سرمايه گذاران به جاي سودهاي ساليانه دريافتي به تغييرات در ارزش بازار سرمايه گذاري خود توجه بيشتري دارند. اين امر تغيير در معيارهاي ارزيابي عملکرد شرکت و هدايت عمليات شرکت به سمت ارزش آفريني براي سهامدران را موجب شده است. هدف از اين تحقيق بررسي مقايسه اي ميزان توانايي انواع معيارهاي داخلي ارزيابي عملکرد مديريت در تبيين تغييرات در ارزش بازار سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1379-1385 است.در اين تحقيق از طريق آزمون رگرسيون چندگانه رو به جلو, قدرت معيارهاي سنتي حسابداري و معيارهاي نوين مبتني بر ارزش افزوده در تبيين تغييرات در افزايش بازار (MVA) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل در سطح اطمينيان 95% نشان دهنده قدرت تبيين کنندگي بيشتر ارزش افزوده اقتصادي (EVA) در مقايسه با معيارهاي سنتي حسابداري و معيارهاي ارزش افزوده نقدي (CVA) و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده (REVA) مي باشد. بنابراين ارزش افزوده اقتصادي به عنوان مربوط ترين معيار در ارزيابي ارزش آفريني مديريت براي سهامداران است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها