بررسي رفتار چسبندگي هزينه ها و تاثير آن بر کيفيت حسابرسي

بررسي رفتار چسبندگي هزينه ها و تاثير آن بر کيفيت حسابرسي

 

 

نویسندگان: دلدار مصطفي | نيکبخت محمدرضا
کلیدواژه ها: رفتار چسبندگي ساير هزينه هاي عملياتي | رفتار چسبندگي هزينه هاي اداري | رفتار چسبندگي بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | چسبندگي هزينه ها | کيفيت حسابرسي | عمومي و فروش

چکیده:

روش هاي تحليلي يعني تجزيه و تحليل نسبت ها و روندهاي عمده, شامل مقايسه ارزش هاي مورد انتظار حسابرسي با اقلام واقعي مندرج در صورت هاي مالي و حدود تغييراتي است که ممکن است به طور معقول در ارزش ها رخ داده باشد. حسابرسان هنگام اجراي روش هاي تحليلي, فرض مي کنند که هزينه ها متناسب با نوسان هاي فروش, تغيير مي کند. بنابراين, درک صحيح تر نحوه تغيير هزينه ها نسبت به نوسان هاي فروش مي تواند به حسابرسان در بهبود اجراي رويه هاي تحليلي کمک کند و در نهايت کيفيت حسابرسي را افزايش يابد. همچنين, حسابرسي مستقل مي تواند به طور موثري بر رفتار فرصت طلبانه مديران نظارت و آنرا محدود کند و در نهايت چسبندگي هزينه ها را کاهش دهد. هدف اصلي اين پژوهش, بررسي رفتار چسبندگي هزينه ها در سه سطح بهاي تمام شده کالاي فروش رفته, هزينه هاي اداري, عمومي و فروش و ساير هزينه هاي عملياتي و تاثير آن بر کيفيت حسابرسي طي سال هاي 1383 تا 1392 در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از آناليز رگرسيون خطي لجيستيک استفاده شده است. نتايج حاصل از تعداد 114 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان مي دهد که بين رفتار چسبندگي بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و کيفيت حسابرسي يک رابطه منفي و معنادار وجود دارد. همچنين, نتايج اين پژوهش نشان داد که بين رفتار چسبندگي هزينه هاي اداري, عمومي و فروش با کيفيت حسابرسي رابطه منفي و معناداري وجود دارد. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که بين رفتار چسبندگي ساير هزينه هاي عملياتي با کيفيت حسابرسي رابطه منفي و معناداري وجود دارد. در واقع نتايج پژوهش نشان مي دهد که با افزايش رفتار چسبندگي هزينه ها در هر سه سطح سه سطح بهاي تمام شده کالاي فروش رفته, هزينه هاي اداري, عمومي و فروش و ساير هزينه هاي عملياتي, کيفيت حسابرسي کاهش يافته است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها