ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از تکنيک BSC (مطالعه موردي)

ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از تکنيک BSC (مطالعه موردي)

 

 

نویسندگان: والمحمدي چنگيز | فيروزه نگين
کلیدواژه ها: آنتروپي شانون | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن | مطالعه موردي

چکیده:

در اين تحقيق مدلي براي ارزيابي عملکرد در يک سازمان آموزشي پيشنهاد شده است. مبناي اين مدل کارت امتيازي متوازن مي باشد. بر اساس اين مدل پس از شناسايي و واضح ساختن ماموريت و چشم انداز سازمان, اهداف سازمان در هر يک از چهار ديدگاه پيشنهادي کارت امتيازي متوازن (مالي, مشتري, فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري) تعريف شده است. سپس معيارهاي موفقيت, اهداف و شاخص ها تعيين و نتايج آن مورد بررسي قرار گرفته است.ابتدا ضريب اهميت اين شاخص ها اندازه گيري شده است تا شاخص هاي با اهميت کمتر حذف شوند شود. سپس با استفاده از آنتروپي شانون به اين شاخص ها وزن داده شده است تا نتايج به دست آمده از اندازه­ گيري اوزان اين شاخص ها موجب شناسايي نقاط قوت و ضعف سازمان شده و فرصت هاي بهبود مناسب فراهم شود. در نهايت, به منظور تعيين ميزان اثربخشي شاخص هاي طراحي شده در دو دوره سه ماهه و شش ماهه عملکرد سازمان ارزيابي شد که نتايج حاصله بيانگر کسب موفقيت سازمان در جهت تحقق اهداف تعيين شده و درک اين اهداف و شاخص ها از سوي کارکنان است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها