ارزيابي عملکرد مديريت زنجيره تامين چندگانه

ارزيابي عملکرد مديريت زنجيره تامين چندگانه

 

 

نویسندگان: ممي زاده چاتقيه سميه | صانعي مسعود | سمائي مارال
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | مديريت زنجيره تامين | تامين کنندگان | تحليل پوششي داده ها

چکیده:

در مديريت زنجيره تامين تقويت مشارکت با تامين کنندگان عامل قابل توجهي براي افزايش رقابت مي باشد. از اين رو تاکيد شرکت ها بر روي ارزيابي عملکرد تامين کنندگان است. اين مقاله يک مدل براي اندازه گيري کارايي زنجيره هاي چند تامين کننده و يک توليدکننده با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) است. اين مدل همچنين توانايي بهبود کارايي توليدات مياني زنجيره هاي (SCMs) را دارد. اين رويکرد با يک مثال عددي نشان داده شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها