ارزيابي عملکرد بيمارستان شهيد رجايي قزوين بر اساس الگوي تعالي سازماني EFQM

ارزيابي عملکرد بيمارستان شهيد رجايي قزوين بر اساس الگوي تعالي سازماني EFQM

 

 

نویسندگان: نظري ياسر | کلهر روح اله | ولي قزويني سکينه | مرادي فردين | شاه بهرامي الهام
کلیدواژه ها: EFQM | ارزيابي عملکرد | بيمارستان شهيد رجايي قزوين | الگوي تعالي سازماني

چکیده:

زمينه و هدف: سازمان ها براي حرکت به سمت تعالي, ناگزير از استقرار سيستم هاي نوين مديريتي هستند. از جمله فنوني که در دو دهه اخير از اروپا آغاز شده و در عرصه مديريت کشور موضوعيت يافته, مدل تعالي سازماني EFQM است. هدف اين پژوهش ارزيابي عملکرد بيمارستان شهيد رجايي قزوين بر اساس الگوي تعالي سازماني EFQM بود.روش بررسي: اين مطالعه توصيفي به صورت مقطعي در سال 1389 در بيمارستان شهيد رجايي قزوين انجام شد. ابزار گردآوري داده ها, پرسشنامه استاندارد الگوي تعالي سازماني EFQM بود که توسط کليه مديران مرکز تکميل شد. روايي پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ آزمون شده که 0.97 به دست آمد. يافته ها با استفاده از آمار توصيفي تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: بيمارستان مورد مطالعه در توانمندسازها در مجموع 183.99 امتياز از 500 (36.88 درصد از امتياز مطلوب) را کسب کرد. در نتايج در مجموع 183.71 امتياز از 500 36.75) درصد از امتياز مطلوب) را کسب کرده و در کل, 366.7 امتياز از 1000 امتياز موجود در الگو را براي ارزيابي عملکرد, در سال 1389 کسب نموده است.نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که اين بيمارستان از نظر معيارهاي الگوي سرآمدي در وضعيت متوسطي قرار دارد. داشتن ديدگاه سيستماتيک قوي, توجه به مديريت مبتني بر فرآيندهاي سازماني و نتيجه گرايي, استفاده از اين مدل, براي بيمارستان هاي ايراني که معمولا در اين حوزه ها با مشکلات جدي روبرو هستند بسيار آموزنده و اجرايي است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها