رويکرد منسجم BSC-TOPSIS جهت ارزيابي دانشکده هاي مديريت برتر دانشگاه هاي استان تهران

رويکرد منسجم BSC-TOPSIS جهت ارزيابي دانشکده هاي مديريت برتر دانشگاه هاي استان تهران

 

 

نویسندگان: دهقان نيري محمود | مهرگان محمدرضا
کلیدواژه ها: موسسات آموزش عالي | کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد راهبردي

چکیده:

ارزيابي راهبردي عملکرد سازمان در محيط صنعت همواره يکي از اولين و اساسي ترين پيش نيازهاي تدوين برنامه هاي بهبود براي سازمان ها مي باشد و از اهميت بالايي برخوردار است, تا آنجا که يکي از امور جاري سازمان ها شناسايي نقاط قوت و ضعف خود مي باشد. اين امر در اقتصاد دانش محور و محيط پرتلاطم امروزي در مورد دانشگاه ها که مراکز آموزش و توليد دانش و نيروي کار دانشي هستند, از اهميت مضاعفي برخوردار است. تا به امروز در صنايع مختلف از مدل هاي متفاوتي جهت ارزيابي عملکرد راهبردي, استفاده شده است که هر يک با رويکردي متفاوت به تحليل ابعاد سازمان پرداخته اند. يکي از مدل هاي راهبردي کارا در اين زمينه, مدل کارت امتيازي متوازن مي باشد که به بررسي متعادل تمامي جنبه هاي سازمان مي پردازد, لذا در اين تحقيق با در نظر گرفتن نقاط قوت مدل کارت امتيازي متوازن در ارزيابي عملکرد راهبردي, از ترکيب آن با تکنيک تاپسيس جهت ارزيابي و رتبه بندي تعدادي از دانشکده هاي مديريت برتر استان تهران استفاده شده است. به بيان ديگر در اين مقاله با استفاده از مدل جبراني تاپسيس به جمع بندي نتايج ارزيابي حاصل از مناظر مدل BSC پرداخته شده است. نتايج اين پژوهش علاوه بر اينکه مي تواند به طور کاربردي براي برنامه ريزي بهبود دانشکده هاي مديريت مورد بررسي و ساير دانشکده هاي مديريت ايران بکار گرفته شده و در توسعه مدل کارت امتيازي متوازن در بخش دانشگاهي موثر است, بلکه ترکيبي مناسب از اين دو تکنيک را براي جمع بندي نتايج حاصل از ارزيابي مناظر مختلف مدل BSC ارايه نموده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها