انتخاب بهترين سيستم عملکرد يکپارچه پويا بر اساس BSC با رويکرد MADM . F

انتخاب بهترين سيستم عملکرد يکپارچه پويا بر اساس BSC با رويکرد MADM . F

 

 

نویسندگان: کريمي شيرازي حامد | مديري محمود
کلیدواژه ها: تصميم گيري چند شاخصه MADM)) | AHP فازي | اندازه گيري عملکرد يکپارچه پويا | کارت امتيازي متوازن (BSC) | TOOPSIS فازي

چکیده:

در يک مجموعه توليدي براي توان رقابت در محيط پوياي امروزي اندازه گيري عملکرد سازمان نقش کليدي در رسيدن آن ها به کارايي و اثربخشي خود دارند. از اين منظر شاخص هاي کليدي اندازه گيري عملکرد يکپارچه پويا در محيط رقابتي, امري ضروري و اجتناب ناپذير محسوب مي شود. در اين تحقيق بر آن هستيم که در مساله, شاخص هاي تاثير گذار عملکرد پويا با رويکرد BSC در حوزه صنايع, چگونه مي توان يک مدل رياضي و سلسله مراتبي کارآمد و استوار ارائه کرد که در شرايط عدم قطعيت همراه با تکنيک هاي AHP و TOPSIS فازي همواره جواب هاي موجه مناسب داشته باشد و هدف شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي تاثيرگذار مرتبط با ارزيابي عملکرد پويا بر اساس BSC با رويکرد MADM.F براي تعيين اولويت يک مجموعه از شاخص هاي پويا در راستاي افزايش توان رقابتي در صنايع است. جهت تعيين رتبه بندي شاخص هاي اثربخش پويا, طي برگزاري جلسات با خبرگان سازمان درخت سلسله مراتبي تصميم گيري رسم و تدوين گرديد. نمونه آماري تحقيق شامل متخصصين, مديران ارشد حوزه استراتژيک مي باشد. از آن جايي که شاخص هاي مورد استفاده جهت اولويت بندي شاخص هاي درخت تصميم به صورت متغير هاي کلامي هستند, جمع آوري داده ها از طريق پرسش نامه و با رويکردي فازي انجام شده است. از اين رو تکنيک هاي تصميم گيري چند شاخصه نيز رويکرد فازي دارند. تحقيق به لحاظ هدف از نوع کاربردي و در چارچوب تحقيقات توصيفي پيمايشي و داراي اهميت ميداني است و روش حل مسائل از نوع مدل سازي رياضي و سلسله مراتبي تصميم گيري چند شاخصه گروهي از نوع فازي است. در نهايت از طريق تعيين استراتژي هاي اولويت بندي با سه روش ميانگيري, بردا و گپلند به يک رتبه بندي واحد نيز دست يافتيم. نتايج تحليل اولويت بندي عوامل و رتبه بندي هاي انجام شده توسط دو تکنيک نشان مي دهد که شاخص هزينه, زمان تحويل, کيفيت مي تواند به برنامه ريزان و مديران سازمان در تصميم گيري هاي بلند مدت در جهت رقابت پذيري شرکت کمک کند. در ضمن براي سنجش اعتبار پاسخ هاي دو روش براي شش گزينه ارزيابي عملکرد پويا همبستگي مثبت و قوي بين نتايج وجود دارد. و طراحي روشي که دقت اندازه گيري هر شاخص عملکرد و اعتبار ارزيابي را افزايش دهد از منطق فازي استفاده شده است. برنامه نويسي در محيط EXCEL انجام شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها