ارائه مدلي مفهومي جهت ارزيابي عملکرد واحدهاي R&D شرکت هاي توليدي با رويکرد DEA/AHP (مورد کاوي: استان گيلان)

ارائه مدلي مفهومي جهت ارزيابي عملکرد واحدهاي R&D شرکت هاي توليدي با رويکرد DEA/AHP (مورد کاوي: استان گيلان)

 

 

نویسندگان: پيشگر فروز | قراخاني داوود | پورغفارمغفرتي عميد
کلیدواژه ها: فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) | واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) | تحليل پوششي داده ها (DEA) | ارزيابي عملکرد

چکیده:

در اين تحقيق سعي شده است تا با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA), و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP), پس از ارزيابي عملکرد واحدهاي تحقيق و توسعه (R&D) مربوط به شرکت هاي توليدي استان گيلان به رتبه بندي آن ها پرداخته شود.در اين مطالعه ابتدا 13 واحد از واحدهاي R&D شرکت هاي توليدي استان گيلان پس از بررسي هاي لازم و متعدد به عنوان واحدهاي تصميم گيري (DMUs) انتخاب شده و با اقتباس از شرح وظايف محوله اين واحدها توسط وزارت صنعت, معدن و تجارت و با استفاده از نظر خبرگان اقدام به تعيين شاخص هاي ورودي و خروجي تاثيرگذار شده است.شاخص هاي ورودي اين تحقيق عبارتند از سطح دسترسي به امکانات, کيفيت نيروي انساني, جنبه مالي و خروجي ها عبارتند از فرآيند/تکنولوژي/ محصول جديد, ميزان بهينه سازي, عملکرد پژوهشي و مشتري مداري. که هر کدام از اين شاخص ها زير شاخص هايي دارد. جنبه مالي با اهميت وزني 0.447 به عنوان بالاترين و تاثير گذارترين شاخص توسط خبرگان انتخاب شد و عملکرد پژوهشي به عنوان پايين ترين شاخص برگزيده شد. در ادامه با استفاده از مدل DEA (BCC خروجي محور) براي بررسي کارايي واحدهاي R&D, 3 واحد کارا و 10 واحد ديگر ناکارا منتج شد. براي رتبه بندي واحدهاي کارا از مدل آندرسون-پيترسون (AP) استفاده شد, کاراترين واحد R&D, واحد R&D شرکت پارس شهاب شناخته شده است. و واحدهاي R&D شرکت هاي ايحاگستر و نيکا به ترتيب رتبه دوم و سوم را در ميان ديگر واحدها کسب نمودند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها