اندازه گيري شانس و مهارت در ارزيابي عملکرد مديران شرکت هاي سرمايه گذاري

اندازه گيري شانس و مهارت در ارزيابي عملکرد مديران شرکت هاي سرمايه گذاري

 

 

نویسندگان: باقرپورولاشاني محمدعلي | بهمنش محمدرضا | مرادي مهدي
کلیدواژه ها: شانس و مهارت | آلفاي جنسن | ارزيابي عملکرد | شرکتهاي سرمايه گذاري

چکیده:

در اين تحقيق ابتدا کسب بازده مازاد خالص توسط مديران شرکتهاي سرمايه گذاري مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از بازده مازاد خالص, شانس و مهارت در اين شرکتها اندازه گيري شده است. معيار اندازه گيري بازده مازاد خالص در اين تحقيق, آلفاي جنسن مي باشد و داده هاي تحقيق براي 25 شرکت سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران طي 36 دوره ماهانه استخراج گرديد. پس از تاييد کسب بازده مازاد خالص توسط اين شرکتها, آنها بر اساس آلفاي جنسن به سه دسته (a-0, a=0, a-0) تقسيم و در نهايت شانس در شرکتهاي سرمايه گذاري اندازه گيري شد. نتيجه تحقيق حاکي از اين است که در سطح اطمينان 10% انتظار مي رود 22% شرکتهاي سرمايه گذاري با مهارت باشند, اما تنها 19% از اين شرکتها با مهارت و 3% شرکتهاي شانسي بوده, در نتيجه شانس, بازده مازاد کسب کرده اند. به طور مشابه در سطح اطمينان 10% انتظار مي رود 10%شرکتهاي سرمايه گذاري بدون مهارت باشند, اما تنها 7% از اين شرکتها بدون مهارت و مابقي شرکتهاي شانسي بوده اند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها