قابليت هاي کليدي مديريت استعداد و قابليت هاي نوآوري سازماني کارکنان

قابليت هاي کليدي مديريت استعداد و قابليت هاي نوآوري سازماني کارکنان

 

 

نویسندگان: جمشيديان عبدالرسول | يولي زاده دوجي مينا
کلیدواژه ها: استراتژي مديريت استعداد | نوآوري سازماني | تحقيق و توسعه | مديريت عملکرد

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي و تعيين رابطة بين قابليت هاي کليدي مديريت استعداد با قابليت هاي نوآوري سازماني, انجام شده است. از نظر هدف, از نوع پژوهش هاي کاربردي و از نظر شيوة اجرا, روش پيمايشي همبستگي مي باشد. براساس محاسبات جدول کرجيس و مورگان براي جامعة آماري پژوهش حاضر کارکناني با 110 نفر, حجم نمونه اي برابر با 86 نفر کفايت مي کند. سنجش متغيرهاي پژوهش با استفاده از دو پرسشنامة مديريت استعداد و نوآوري سازماني صورت گرفت. يافته ها نشان داد که همبستگي مثبت و معني داري بين قابليت هاي کليدي مديريت استعداد و قابليت هاي نوآوري سازماني وجود دارد که اين مقدار در سطح (05/0p=), برابر با 00/0 مي باشد. همچنين نتايج نشان داد که چهار قابليت مديريت استعداد يعني مديريت عملکرد, يادگيري و پرورش کارکنان, جذب و نگهداري, ارتباط و توانمندسازي, در سطح (05/0p-) رابطة معناداري با نوآوري سازماني دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسي و تعيين رابطة بين قابليت هاي کليدي مديريت استعداد با قابليت هاي نوآوري سازماني, انجام شده است. از نظر هدف, از نوع پژوهش هاي کاربردي و از نظر شيوة اجرا, روش پيمايشي همبستگي مي باشد. براساس محاسبات جدول کرجيس و مورگان براي جامعة آماري پژوهش حاضر کارکناني با 110 نفر, حجم نمونه اي برابر با 86 نفر کفايت مي کند. سنجش متغيرهاي پژوهش با استفاده از دو پرسشنامة مديريت استعداد و نوآوري سازماني صورت گرفت. يافته ها نشان داد که همبستگي مثبت و معني داري بين قابليت هاي کليدي مديريت استعداد و قابليت هاي نوآوري سازماني وجود دارد که اين مقدار در سطح (05/0p=), برابر با 00/0 مي باشد. همچنين نتايج نشان داد که چهار قابليت مديريت استعداد يعني مديريت عملکرد, يادگيري و پرورش کارکنان, جذب و نگهداري, ارتباط و توانمندسازي, در سطح(05/0p-) رابطة معناداري با نوآوري سازماني دارند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها