ارزيابي عملکرد کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه اهواز به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي

ارزيابي عملکرد کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه اهواز به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي

 

 

نویسندگان: يعقوبي زهرا | اميرزاده بهبهاني راضيه
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) | روش AHP گروهي | نرم افزار Expert Choice

چکیده:

در جهان رقابتي امروز تنها سازمان هايي مي توانند در اين شرايط پرتلاطم باقي بمانند که به بهترين نحو از منابع خود استفاده نمايند. يکي از منابع مهم سازمان, نيروي انساني است. از آنجا که سازمان براي رفع و جبران کاستي ها و ارتقاء بهره وري و اثربخشي همچنين کشف توانايي هاي کارکنان خود, به سنجش عملکرد آنان نياز دارد, ارزيابي عملکرد نيروي انساني فرايندي بسيار مهم در سازمان مي باشد. از اين رو, تحقيق کنوني به مطالعه درباره نحوه ارزيابي عملکرد کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه اهواز به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي پرداخته است. به اين منظور, با توجه به منابع علمي مورد بررسي و همچنين عوامل مورد نظر در اين سازمان, معيارهاي مهم و زير معيارهاي آنها شناسايي شدند. سپس جداول مقايسات زوجي معيارها و زير معيارها طراحي و جهت تکميل بين 10 مدير ارزياب توزيع شد. ابتدا ناسازگاري هر يک از جداول مقايسات زوجي تکميل شده توسط ارزيابان, مورد بررسي قرار گرفت. سپس با استفاده از روش AHP گروهي و نرم افزار Expert Choice وزن هر يک از معيارهاي اصلي و همچنين وزن هر يک از زير معيارها تعيين و سيستم جديد ارزيابي عملکرد کارکنان اين سازمان طراحي گرديد. جهت بررسي برتري روش جديد نسبت به روش موجود در شرکت, فرضياتي مطرح و پرسشنامه اي تهيه و بين 79 کارمند و مدير توزيع گرديد. از آنجا که اين پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان تهيه گرديد و همچنين آلفاي کرونباخ براي آن به ميزان 0.94 محاسبه شد, روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفت. همچنين بر اساس تجزيه و تحليل داده ها و با استفاده از روش هاي آماري, برتري روش جديد نسبت به روش قبلي نشان داده شده است.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها