مدل بکارگيري AHP فازي و کارت امتيازي متوازن جهت انتخاب سيستم مناسب ERP (مطالعه موردي: شرکت به پخش)

مدل بکارگيري AHP فازي و کارت امتيازي متوازن جهت انتخاب سيستم مناسب ERP (مطالعه موردي: شرکت به پخش)

 

 

نویسندگان: سهرابي روح اله | شاوردي ميثم | بشيري وهاب
کلیدواژه ها: فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) | برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) | کارت امتيازي متوازن (BSC) | مديريت استراتژيک

چکیده:

برنامه ريزي منابع سازمان(ERP) ستون فقرات اطلاعاتي شرکت است که کل عمليات کسب و کار را ادغام و مکانيزه مي کند. استقرار اين سيستمها دشوار و پر هزينه مي باشد و زمان و منابع فراواني را از شرکت مي گيرد. از طرف ديگر انتخاب سيستم ERP مناسب که همه استراتژيهاي کسب و کار و هدف سازمان را محقق کند امري حياتي مي باشد. اين پژوهش رويکردي را براي انتخاب سيستم ERP مناسب به کمک فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) و با توجه به رويکرد کارت امتيازي متوازن در شرکت به پخش ارائه مي کند. در ابتدا دورنما و استراتژي شرکت با توجه به کمک کارت امتيازي متوازن بررسي شده است. با توجه به دورنما و استراتژي و معيارهاي کليدي عملکرد مي توانيم چارچوب پيشنهادي را آماده کنيم. سپس بسته هاي ERP که با نيازمنديهاي سازمان مطابقت ندارد حذف شده و سه سيستم ERP باقيمانده جهت انتخاب بررسي مي گردند. پس از اين مرحله, با توجه به معيارها و شاخصهاي مربوط به انتخاب سيستم مناسب ERP که از ادبيات مرتبط با ERP استخراج شده اند, پرسشنامه مقايسه هاي زوجي طراحي شده و ميان کارشناسان مربوطه در شرکت به پخش توزيع گرديد و در نهايت بسته پيشنهادي اول داراي بالاترين وزن شده و به عنوان مناسب ترين سيستم ERP انتخاب گرديد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که رويکرد پيشنهادي ابزار مفيدي جهت انتخاب سيستم ERP بوده و قابليت استفاده در ساير بخشهاي صنعتي و خدماتي را دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها