رابطه مديريت کيفيت فراگير با توانمندسازي و ارزيابي عملکرد کارکنان

رابطه مديريت کيفيت فراگير با توانمندسازي و ارزيابي عملکرد کارکنان

 

 

نویسندگان: احمدي عباداله | شايان جهرمي شاپورامين | زارعي صديقه
کلیدواژه ها: توانمندسازي | کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد | مديريت کيفيت فراگير

چکیده:

هدف از اين پژوهش تبيين رابطه مديريت کيفيت فراگير با توانمندسازي و ارزيابي عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس مي باشد. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده و جامعه آماري پژوهش 160 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس مي باشد که بر اساس جدول کرجسي و مورگان 111 نفر به روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه آماري انتخاب شده اند. جهت جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه مديريت کيفيت فراگير, توانمندسازي و ارزيابي عملکرد استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون, رگرسيون چندگانه و تحليل واريانس استفاده شده است. نتايج تحليل آماري بدست آمده نشان داد که بين ابعاد مديريت کيفيت فراگير با توانمندسازي رابطه معناداري وجود دارد و هم چنين, بين ابعاد مديريت کيفيت فراگير با ارزيابي عملکرد رابطه معني دار وجود دارد که از بين ابعاد مديريت کيفيت فراگير با توانمندسازي, بعدهاي حمايت و رهبري مديران, پيامدهاي بهبود کيفيت و بهره وري, مشتري مداري و بيمه کيفيت و از بين ابعاد مديريت کيفيت فراگير با ارزيابي عملکرد بعدهاي حمايت و رهبري مديران و بيمه کيفيت رابطه قوي تري را نشان مي دهند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها