رابطه بين هوش سازماني و عملکرد مديران مدارس متوسطه شهر يزد

رابطه بين هوش سازماني و عملکرد مديران مدارس متوسطه شهر يزد

 

 

نویسندگان: موحدي نسب عباس | محب زاده زينب | حميدي فريده | ساکي رضا
کلیدواژه ها: مدارس متوسطه يزد | هوش سازماني | ارزيابي عملکرد | عملکرد مديران

چکیده:

هدف از اين پژوهش, بررسي رابطه بين هوش سازماني و عملکرد مديران مدارس متوسطه بود و جامعه آماري آن دبيران مدارس متوسطه شهر يزد در نظر گرفته شد. بر اساس جدول کرجسي و مورگان, تعداد 285 نفر با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبي و متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. روش پژوهش از نظر هدف, کاربردي و از نظر گردآوري داده ها, توصيفي از نوع همبستگي و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد هوش سازماني (Albrecht,2003) و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مديران بوده است و هر دو پرسشنامه از پايايي بسيار بالايي برخوردار بودند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون کولموگروف اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن داده ها, همبستگي گشتاوري پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره گام به گام استفاده شد. نتايج پژوهش نشان دادند که رابطه مثبت و معني داري بين هوش سازماني و عملکرد مديران (r=0.747 و P£0.01) وجود دارد. هم چنين نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نيز نشان داد که از بين مولفه هاي هوش سازماني, مولفه «کاربرد دانش» بيش ترين سهم را در تبيين عملکرد مديران نشان مي دهد (R2=0.455 و P£0.01) و همراه با سه مولفه ديگر هوش سازماني (فشار عملکرد, روحيه و ميل به تغيير) در مجموع قادر به پيش بيني58.3 درصد از تغييرات واريانس مشترک متغير عملکرد مديران هستند (R2=0.583 و P£0.01). بنابراين سازمان هايي که به اين مولفه ها در فضاي آموزشي توجه دارند, داراي استراتژي مناسب تري جهت جذب منابع انساني توانمند و متخصص خواهند بود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها