بررسي رابطه اهرم مالي و ارزش افزوده بازار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي رابطه اهرم مالي و ارزش افزوده بازار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: مهراني ساسان | رساييان امير
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | رگرسيون ترکيبي | ساختار سرمايه | ارزش افزوده بازار

چکیده:

ساختار سرمايه شرکت ها نقش تعيين کننده اي را در تصميمات سرمايه گذاري و باالطبع عملکرد شرکت ها ايفا مي کند. پژوهش هاي قبلي بيانگر وجود رابطه بين ساختار سرمايه و معيارهاي سنجش عملکرد شرکت ها همچون ارزش افزوده اقتصادي, ارزش افزوده بازار و ارزش بازار شرکت ها ميباشد. هدف از اين پژوهش بررسي رابط? بين ساختار سرمايه و ارزش افزوده بازار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در راستاي اين هدف, تعداد 189 شرکت از بين جامعه آماري که اطلاعات دوره 12 ساله پژوهش (86-75) در مورد آن ها قابل دسترسي بود, انتخاب گرديد. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش از روش رگرسيون ترکيبي استفاده شده است. آزمون معني دار بودن الگوها با استفاده از آماره هاي t وF  صورت گرفت. نتايج پژوهش بيانگر آنست که تغيير در ساختار سرمايه, 49 درصد از تغييرات در عملکرد اين شرکت ها را توضيح مي دهد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها