مقايسه توان تبيين معيارهاي سنتي و نوين در ارزيابي عملکرد

مقايسه توان تبيين معيارهاي سنتي و نوين در ارزيابي عملکرد

 

نویسندگان: نايب زاده شهناز | معين الدين محمود | منصوري ابراهيم
کلیدواژه ها: وجوه نقد عملياتي | بازده سهام | نرخ بازده دارايي ها | ارزيابي عملکرد | ارزش افزوده اقتصادي

چکیده:

با پيدايش انقلاب صنعتي و ظهور شرکت هاي بزرگ و تفکيک مالکيت از مديريت, لزوم ارزيابي عملکرد مديران توسط سرمايه گذاران روز به روز اهميت بيشتري پيدا کرده است. پژوهش هاي بسياري در پي يافتن سنجه هاي مناسب جهت ارزيابي عملکرد مديران انجام شده و نتايج متنابهي حاصل شده است. پژوهش حاضر به منظور بررسي مقايسه اي توان تبيين معيارهاي سنتي (نرخ بازده دارايي ها, وجوه نقد عملياتي) و نوين (ارزش افزوده اقتصادي) در خصوص ارزيابي عمکرد شرکت هاي گروه فلزات اساسي (نمونه پژوهش) انجام شده است. متغير نماينده عملکرد اقتصادي بازده سهام در دوره زماني سالهاي 86-83 بوده است. جهت آزمون نرمال بودن داده هاي مربوط به متغير وابسته از آزمون کولموگوروف - اسميرنوف و جهت آزمون فرضيات از آزمون ضريب همبستگي و ضريب تعيين استفاده شده است. نتايج پژوهش حکايت از وجود رابطه معني  دار بين ارزش افزوده اقتصادي و نرخ بازده دارايي ها با بازده سهام و عدم وجود رابطه معني  دار بين وجوه نقد عملياتي با بازده سهام دارد. همچنين بين توان تبيين عملکرد معيارهاي سنتي و نوين تفاوت معني دار وجود ندارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها