تدوين الگوي بهينه بودجه بندي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور

تدوين الگوي بهينه بودجه بندي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور

 

 

نویسندگان: نگين تاجي زرير | زمان زاده اکبر
کلیدواژه ها: داده هاي تابلويي | بودجه بندي | آموزش هاي فني و حرفه اي

چکیده:

اين تحقيق به دنبال شناسايي عوامل موثر بر نحوه تخصيص منابع مالي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور است. جامعه آماري مورد استفاده در اين تحقيق, تمامي ادارات کل آموزش فني و حرفه اي استان ها بوده و بازه زماني مورد بررسي نيز سال هاي 92-1391 مي باشد. متدولوژي مطالعه حاضر بر مبناي روش داده هاي تابلويي استوار است. نتايج نشان مي دهد در تخصيص منابع مالي سازمان آموزش فني و حرفه اي در بين مراکز آموزشي فني و حرفه اي هر استان, مي بايست به 5 متغير يعني نرخ بيکاري, تعهدات آموزشي, تعداد مربي مراکز, تعداد کارکنان اداري و تعداد کارگاه هاي آموزشي, توجه ويژه اي شود. بدين معني که سازمان فني و حرفه اي کشور مي بايست, 15, 25, 29, 28 و 3 درصد از اعتبارات را به ترتيب بر اساس نرخ بيکاري استان ها, تعهدات ساعت آموزشي, تعداد مربيان آموزشي, تعداد کارکنان اداري و تعداد کارگاه هاي آموزشي (تامين هزينه هاي تجهيزات) را به مراکز آموزش فني و حرفه اي استان ها تخصيص دهد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها