تلفيق تکنيک هاي کارت امتيازي متوازن و غربال سازي فازي ياگر به منظورشناسايي شاخص هاي کليدي ارزيابي عملکرد

تلفيق تکنيک هاي کارت امتيازي متوازن و غربال سازي فازي ياگر به منظورشناسايي شاخص هاي کليدي ارزيابي عملکرد (مطالعه موردي: ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري محصولات شرکت ايران خودرو)

 

 

نویسندگان: ذبيحي رضا | خورشيد صديقه
کلیدواژه ها: ارزش ويژه نام و نشان تجاري | کارت امتيازي متوازن | تکنيک غربال سازي فازي ياگر | ارزيابي عملکرد

چکیده:

کارت امتيازي متوازن, يک سيستم جامع ارزيابي عملکرد است, که از آن براي ارزيابي عملکرد پديده ها و موجوديت هاي متفاوت استفاده مي شود. اجراي کارت امتيازي متوازن مستلزم شناسايي و توسعه شاخص هاي کليدي براي ارزيابي عملکرد است. اين مقاله تحقيقي کوشش نموده است که با هدف شناسايي شاخص هاي کليدي ارزيابي عملکرد و بهبود کارکرد کارت امتيازي متوازن, آن را با تکنيک غربال سازي فازي ياگر تلفيق نمايد. اين مدل تلفيقي براي توسعه کارت امتيازي متوازن ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري محصولات شرکت ايران خودرو اجرا گرديد. يک مقدار زباني «بسيار مهم» به عنوان يک مقدار قابل قبول براي عبور معيار از فرآيند غربال و به منظور ايجاد توافق بين مديران و خبرگان بر روي مهمترين شاخص ها تعيين مي شود. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در ديدگاه محيط, سه شاخص, در ديدگاه مالي, پنج شاخص, در ديدگاه رشد و يادگيري, هقت شاخص, در ديدگاه فرآيندهاي داخلي کسب و کار, هفت شاخص, و در ديدگاه مشتري, دوازده شاخص به عنوان شاخص هاي کليدي کارت امتيازي متوازن ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري محصولات استخراج شدند. مزيت اين مدل تلفيقي اين است که خبرگان مي توانند ارجحيت هاي خود درباره درجه اهميت شاخص هاي متعدد کليدي در فرآيند ارزيابي را به صورت زباني ارايه دهند, و نيز مي توانند بر روي شاخص ها بر حسب درجات اهميت شان توافق و اجماع داشته باشند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها