کارت امتيازي متوازن پايداردر ارزيابي سيستم هاي مديريت باتکيه بر رويکردDEMATEL-FANP (مطالعه موردي: شرکت هاي گاز استان فارس)

کارت امتيازي متوازن پايداردر ارزيابي سيستم هاي مديريت باتکيه بر رويکردDEMATEL-FANP (مطالعه موردي: شرکت هاي گاز استان فارس)

 

 

نویسندگان: مومني منصور | کوچک دزفولي مريم | شفيعي مرتضي
کلیدواژه ها: سيستم هاي مديريت | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن پايدار

چکیده:

ارزيابي سيستم هاي مديريت, از مسايل اساسي است که مورد توجه تصميم گيرندگان بويژه مديران قرارگرفته است. دراين مقاله, با تکيه بر بکارگيري رويکرد توسعه پايدار شکلي نوين از رويکرد کارت امتيازي متوازن تحت عنوان کارت امتيازي متوازن پايدار بکارگرفته شده است و با استفاده از رويکردهاي تصميم گيري چندشاخصه به ارزيابي عملکرد سيستم هاي مديريت در حوزه مديريت انرژي در شرکت هاي گاز استان فارس مي پردازد. در اين مقاله ابتدا مفاهيم توسعه پايدار به کارت امتيازي متوزان اضافه مي گردد, سپس با استفاده از ديمتل اولويت مناظر نشان داده مي شود و شبکه ساختاري روابط بدست مي آيد. و در پايان با استفاده از روش تحليل شبکه فازي به اولويت بندي و انتخاب سيستم هاي مديريتي پرداخته مي شود. دستاورد رويکرد ديمتل نشان از آن دارد که ابعاد پايداري و فرايندهاي داخلي در مقايسه با ابعاد رشد و يادگيري و ذي نفعان از اولويت بالاتري برخوردار مي باشد. نتايج بررسي رويکرد تحليل شبکه فازي حاکي از آن مي باشد که از ميان شاخص هاي مورد مطالعه ابعاد چهارگانه کارت امتيازي متوازن پايدار متوسط آموزش نيروي انساني (بعدرشد و يادگيري), رضايت مشتري (بعدذي نفعان), مسووليت پذيري (شاخه اجتماعي بعدپايداري), بهره وري (شاخه اقتصادي بعدپايداري), ايمني و سلامت نيروي انساني (شاخه زيست محيطي بعدپايداري), وميزان مصرف انرژي (بعدفرايندهاي داخلي) مهم ترين شاخص هاي بدست آمده مي باشند. ساير دستاوردها نشان مي دهد, از ميان سيستم هاي مديريت در مجموع سيستم بهينه سازي انرژي 50001 در مقايسه با ساير سيستم ها از اولويت بالاتري برخوردار مي باشد.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها