رابطه بين تورم و معيارهاي ارزيابي بودجه بندي سرمايه اي در شرکت ها

رابطه بين تورم و معيارهاي ارزيابي بودجه بندي سرمايه اي در شرکت ها

 

 

نویسندگان: سيراني محمد | طاهرشمس حسن
کلیدواژه ها: نرخ بازده داخلي | جريان نقدي ورودي | جريان نقد خروجي | تورم | خالص ارزش فعلي | بودجه بندي سرمايه اي

چکیده:

وجود اطلاعات مالي صحيح و معتبر باعث اتخاذ تصميم هاي مفيد اقتصادي مي گردد. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسي رابطه تورم و معيارهاي ارزيابي بودجه بندي سرمايه اي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. جامعه آماري کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. روش نمونه گيري در اين تحقيق نمونه گيري تصادفي ساده است. در اين پژوهش 30 شرکت نمونه انتخاب گرديد. اين تحقيق از جنبه هدف کاربردي, از جنبه استنتاج توصيفي و از جنبه طرح تحقيق پس رويدادي مي باشد. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل اطلاعات کتابخانه اي و اطلاعات موجود درگزارشات بيانيه هاي ثبت افزايش سرمايه شرکت هاي پذيرفته شده بورسي مي باشد. آزمون کلموگروف - اسميرنف براي بررسي نرمال بودن توزيع داده ها استفاده شده است و در مواردي که توزيع داده ها نرمال نبوده است از آزمون ناپارامتري ويلکاکسون نيز براي مقايسه روش ها انجام شده است و در مورد تغييرات نسبي و با توجه به نرمال بودن توزيع داده ها از آزمونt  يک نمونه اي مقدار ميانگين آن با مقدار صفر آزمون شده است. نتايج و يافته ها تحقيق نشان داد در کشورهاي با اقتصاد تورمي که معيارهاي مربوط به بودجه بندي سرمايه اي در تصميم هاي سرمايه گذاري که از منابع اطلاعات بهاي تمام شده تاريخي استفاده مي شود اطلاعات مربوطي را براي تصميم گيري فراهم نمي نمايد و اساسا مي بايستي در اندازگيري شاخص هاي ارزيابي بودجه بندي سرمايه اي عامل تورم در محاسبات جريان هاي نقدي طرح هاي سرمايه گذاري لحاظ نمود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها