ارزيابي عملکرد صنعت بانکداري با رويکرد ترکيبي کارت امتيازي متوازن-تاپسيس فازي (FTOPSIS-BSC)

ارزيابي عملکرد صنعت بانکداري با رويکرد ترکيبي کارت امتيازي متوازن-تاپسيس فازي (FTOPSIS-BSC)

 

 

نویسندگان: سلوکدار عليرضا | فيضي عمار
کلیدواژه ها: صنعت بانکداري | ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن | تکنيک تاپسيس فازي

چکیده:

هدف اين پژوهش ارائه روشي مدون جهت ارزيابي عملکرد بانک هاي دولتي و خصوصي, با شناسايي شاخص هاي تاثيرگذار در ارزيابي آن ها, وزن دهي به مناظر و شاخص ها با تکنيک آنتروپي سلسله مراتبي فازي و رتبه بندي بانک ها با تکنيک تاپسيس فازي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش را 296 نفر از کارشناسان و مديران بانک هاي دولتي (ملي, سپه و کشاورزي) و خصوصي (ملت, سرمايه و پاسارگاد) شهر کرج, که از بين کل کارشناسان و مديران 167 نفر, تعداد اعضاي نمونه را تشکيل مي دهد.جهت ارزيابي عملکرد بانک ها, 24 شاخص به عنوان شاخص هاي نهايي در کارت امتيازي متوازن جانمايي شد. نتايج اين تحقيق مي تواند به مديران, کارشناسان وکليه ذينفعان بانکي, در شناخت شاخص هاي موثر ارزيابي عملکرد و در راستاي تسهيل تصميم سازي آن ها موثر و مفيد باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها