ارزيابي عملکرد نام و نشان تجاري بر اساس ارزش ويژه برند

ارزيابي عملکرد نام و  نشان تجاري بر اساس ارزش ويژه برند

 

 

نویسندگان: ابويي فاطمه | صفاري دربرزي علي | شفيعي رودپشتي ميثم | خداياريان مسعودرضا
کلیدواژه ها: نام و نشان تجاري | تحليل پوششي داده ها | شرکت هاي بيمه | ارزيابي عملکرد

چکیده:

شناسايي نيازهاي مصرف کنندگان و عوامل اثرگذار در انتخاب آنها از بين نام و نشان تجاري, امري بديهي به نظر مي رسد.از اين رو پژوهش حاضر درصدد برآمد تا به بررسي عملکرد نام و نشان تجاري 4 شرکت بيمه دولتي و غيروابسته به بانک و مناطق آزاد بپردازد. ارزيابي عملکرد نام و نشان تجاري با استفاده از رويکرد تحليل پوششي داده ها مورد بررسي قرار گرفته است. ورودي هاي در اين پژوهش تعداد کارکنان, تعداد شعب, هزينه هاي عمومي و اداري و جمع دارايي ها و خروجي ها شامل: 1. وفاداري به نام تجاري 2. آگاهي از نام تجاري 3. کيفيت درک شده 4. وابسته هاي (پيوندهاي نام تجاري) و 5. ديگر دارايي هاي اختصاصي نام تجاري. نتايج نشان داد که کاراترين شرکت هاي بيمه منتخب در A و به ترتيب شرکت هاي بيمه D و A بالاترين کارايي و شرکت هاي بيمه B و C دررتبه هاي بعدي قراردارند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها