ارزيابي عملکرد با به کارگيري ترکيب مدل تحليل پوششي داده ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداري مشهد)

ارزيابي عملکرد با به کارگيري ترکيب مدل تحليل پوششي داده ها و TOPSIS (مورد مطالعه: گروه مشاوران جوان شهرداري مشهد)

 

 

نویسندگان: طيبي ابوالحسني سيداميرحسين | کوشا حميدرضا
کلیدواژه ها: گروه مشاوران جوان | کارايي | ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده ها | Topsis

چکیده:

مديريت عملکرد از مباحث ويژه مديريت استراتژيک منابع انساني است و ابزار مناسبي براي ارتقاي عملکرد کارکنان و سازمان محسوب مي شود. در صورتي که مديريت عملکرد متناسب با ملزومات و پيش نيازهاي آن در سازمان طراحي و اجرا شود, مي تواند بخشي از مسائل و مشکلات سازمان را شناسايي و براي حل آن ها, راهکارهاي عملي ارائه کند. هدف اين پژوهش, ارزيابي عملکرد گروه مشاوران جوان شهرداري مشهد طبق روش تحليل پوششي داده ها و Topsis مي باشد. اين تحقيق از نظر هدف, کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده ها توصيفي از نوع پيمايشي است که براي تهيه اطلاعات پژوهش, مطالعات کتابخانه اي و ميداني انجام گرفته و ابزارهاي ميداني آن نيز شامل مشاهده, مصاحبه و پرسشنامه بوده است. براي تعيين معيارهاي پژوهش نيز از روش تحليل عامل اکتشافي استفاده شد و نتايج نشان مي دهد همه 7 واحد سازمان مورد مطالعه کارا بودند و طبق مدل رتبه بندي, واحدهاي به ترتيب G, C و D بالاترين امتيازها را کسب کردند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها