رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد شرکت هاي تعاوني مسکن بر اساس نيازهاي ذي نفعان کليدي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي

رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد شرکت هاي تعاوني مسکن بر اساس نيازهاي ذي نفعان کليدي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي

 

 

نویسندگان: جهانشاهي پيمان | ايزدي يزدان آبادي حسام | ايزدي يزدان آبادي اعظم
کلیدواژه ها: سيستم هاي ارزيابي عملکرد | ذي نفعان | مدل منشور عملکرد | مدل تحليل سلسله مراتبي

چکیده:

با توجه به اينکه استفاده از رويکرد منشور عملکرد در ايران به ندرت بکار گرفته شده است و بکارگيري آن در تعاوني ها مي تواند به گسترش کاربرد آن در شرکت ها و ساير سازمان ها حتي سازمان هاي دولتي ساير وزارت خانه هاي ايران کمک شايان ذکري نمايد در اين تحقيق تلاش شد تا به بررسي عوامل موثر در عملکرد و موفقيت تعاوني ها پرداخته شود. در ابتدا کليه عوامل موثر بر شکست و موفقيت و بهره وري تعاوني هاي مسکن در استان کرمان شناسايي شد و از منابع اوليه و ثانويه در اين بخش کمک گرفته شد سپس به بررسي عوامل مذکور در راستاي نيازها و خواسته هاي ذي نفعان کليدي تعاوني هاي مذکور با توجه به ذينفعان معين شده در بعد اول مدل منشور عملکرد اقدام به عمل آمد آنگاه عوامل شناسايي شده با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي رتبه بندي و اولويت سنجي گشتند در نهايت عوامل اصلي عملکردي تعاوني هاي مذکور شناسايي شده و ارائه گشتند که مهمترين آنها شامل منابع مالي شرکت, سابقه اجرايي مديرعامل, ميزان تطابق فعاليت هاي انجام شده با پيمان و حجم دوباره کاري ها,ميزان تاخيرات زماني در تحويل دائم پيمان و همکاري بانک عامل مي بود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها