طراحي مدل ارزيابي عملکرد حسابرسان ديوان محاسبات کشور: بخش تعريف عملکرد

طراحي مدل ارزيابي عملکرد حسابرسان ديوان محاسبات کشور: بخش تعريف عملکرد

 

 

نویسندگان: آروين حسين | يزداني حميدرضا
کلیدواژه ها: تعريف عملکرد | عملکرد حسابرس | ارزيابي عملکرد | مدل دو لايه اي

چکیده:

نيروي انساني و عملکرد آن در تحقق راهبردها, اهداف کلان و برنامه هاي عملياتي ديوان محاسبات کشور نقش به سزايي دارند در اين ميان حسابرسان به عنوان مجريان اصلي مأموريت اصلي ديوان, که همانا نظارت مستمر مالي بر عملکرد دستگاههاي اجرايي است, محسوب مي گردند لذا ارزيابي عملکرد حسابرسان از اهميت ويژه اي برخوردار است. در سنوات گذشته بطور پراکنده تلاشهاي زيادي براي طراحي مدل ارزيابي عملکرد حسابرسان صورت پذيرفته است مسأله اصلي در اين ميان فقدان يک مدل عملکردي مناسب براي سنجش و اندازه گيري صحيح عملکرد آنان بوده است لذا هدف اين تحقيق ارائه يک مدل عملکردي بر اساس مطالعه ادبيات تحقيق, مصاحبه و الگوبرداري از تجارب بين المللي بوده است روش تحقيق مطالعه موردي و زمان انجام تحقيق مهرماه 1396 بوده است و شيوه تحليل آن, تحليل محتوي است. نتايج تحقيق نشان داد که م يتوان عملکرد يک حسابرس را در ديوان بصورت يک مدل دولايه اي تعريف کرد که در لايه بيروني آن موضوع رعايت استانداردهاي رفتاري اين شغل (اصول اخلاق حرف هاي) و در لايه دوم ابعاد فعالي تهاي عملکردي حسابرس در طول يک کار حسابرسي در يک دوره حسابرسي قرار م يگيرد اين مدل سپس توسط خبرگان ديوان مورد تأييد و بازبيني قرار گرفت پيشنهاد م يگردد براي دوره هاي آتي ارزيابي عملکرد ديوان با شرط تحقق الزامات پياده سازي, اين مدل اجرا و عملياتي گردد و نتايج آن در تصميمات مديريتي در مورد منابع انساني (حسابرسان) از جمله پرداخت پاداش عملکرد ويژه, شناخت کارکنان ساعي, ارتقاء و انتصاب کارکنان و. . . مورد استفاده قرار گيرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها