انتخاب شاخص هاي راهبردي و ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها با استفاده از روش تحليلي سلسله مراتبي فازي و تاپسيس (مطالعه موردي: صنايع شيميايي در بورس اوراق بهادار تهران)

انتخاب شاخص هاي راهبردي و ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها با استفاده از روش تحليلي سلسله مراتبي فازي و تاپسيس (مطالعه موردي: صنايع شيميايي در بورس اوراق بهادار تهران)

 

 

نویسندگان: غفاري فرد محمد | زاهدي جمشيد
کلیدواژه ها: سلسله مراتب فازي | ارزيابي عملکرد مالي | تاپسيس | شاخص هاي مالي و ارزش آفريني

چکیده:

در سال هاي اخير به دنبال رقابتي شدن اقتصاد جهاني و افزايش آگاهي عمومي از مسايل مالي و سرمايه گذاري, بازار سرمايه نگاه ها را بيش از پيش به خود معطوف کرده است و اغلب شرکت ها به منظور جلب توجه سرمايه گذاران اقدام به توليد کالا و خدمات داراي کيفيت بالا و بهاي تمام شده پايين مي کنند. در اين بين تعدادي از شرکت ها نيز سعي مي کنند با ارايه اطلاعات غيرواقعي و گمراه کننده تصوير مطلوبي از وضعيت شرکت نشان داده و خود را در سطح رقابت براي جذب سرمايه گذاران حفظ کنند. از اين رو ارزيابي عملکرد شرکت ها با شاخص هاي مناسب و گوناگون و همچنين رتبه بندي آنها با در نظر گرفتن اين شاخص ها از اهميت ويژه اي برخوردار است و براي سرمايه گذاران مطلوبيت دارد. هدف از انجام پژوهش, نگاه متوازن به معيارهاي حسابداري(نسبت هاي مالي) و معيارهاي مبتني بر ارزش آفريني براي ارزيابي و سنجش عملکرد مالي شرکت ها است تا با استفاده از آن, قضاوت بهتري از توانمندي اقتصادي شرکت هاي بورس اوراق بهادار انجام گيرد. براي اين منظور, از نظرات خبرگان مالي و اقتصادي با استفاده از پرسشنامه و انجام مقايسات زوجي بهره گرفته شده است. در ادامه از روش تحليل سلسله مراتبي فازيFAHP, وزن هر معيار تعيين و در پايان با استفاده از روشTOPSIS رتبه بندي شرکت هاي صنعت شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نتايج ارزيابي نشان مي دهد که شرکت هاي: پتروشيمي فناوران, پتروشيمي شازند, پتروشيمي آبادان, معدني املاح و پتروشيمي فارابي, به ترتيب در رتبه هاي اول تا پنجم شرکت هاي برتر صنعت شميايي در دوره 5 ساله 1389 تا 1393 قرار مي گيرند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها